UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 ปกิณกสาระพิธีกรรม /  bosconoom /  30 เมษายน 2565 /  46 views

ปกิณกสาระพิธีกรรม EP.26.7
ตอน Q&A ทำไมจึงใช้กาซูลาสีแดงในมิสซาวันตรุษจีน ?
โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
ประธานคณะกรรมการเพื่อพิธีกรรมสังฆมณฑลราชบุรี

ตอบ ความหมายสีทางพิธีกรรมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมจีนสี แดงเป็นสีมงคล วันตรุษจีนจึงสวมใส่อาภรณ์สีแดง แต่ทาง พิธีกรรมสีแดงเป็นสีของไฟ เลือด ใช้ในโอกาสพระจิต พระทรมาน ของพระเยซูเจ้า และมรณสักขี แต่ก็ยังมีการใช้ในวัฒนธรรม เช่น ปลงศพพระคาร์ดินัล และพระสันตะปาปา ดังนั้นการใช้กาซูลาสี แดงในวันตรุษจีนที่เป็นความหมายทางวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่รับได้ แต่อาจจะขาดความหมายทางพิธีกรรมไป แต่ถ้าจะให้ตรงกับ พิธีกรรมด้วย ก็สามารถเป็นสีทอง ซึ่งทางพิธีกรรมสีทองก็คือสีขาว ซึ่งเป็นความรุ่งโรจน์ เพียงแต่ มีจงาวในวันธรรมจีนนั้นเป็นสีไว้ ทุกข์ แต่สีทองก็เป็นสีมงคล ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความหมายในบริบทแค่วัฒนธรรมหรือจะเป็นทั้งวัฒนธรรมและพิธีกรรมด้วย

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก