UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดี สมโภชพระตรีเอกภาพ (B)
ข่าวดี สมโภชพระตรีเอกภาพ (B)วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน...
ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (B)
ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (B)วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024 ก.ความสำคัญ1. วันสมโภชพระจิตเจ้า หรือ วันเปนเตกอสเต ซึ่งหมายถึง...
"สืบสานงานของพระเยซู"ข่าวดี วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (B)วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024 ก.ความสำคัญ ข่าวดีวันอาทิตย์นี้เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ด้วยพระสิริรุ่งโรจน์หลังจากทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตเจ้าบ่อเกิดแห่งพลังอำนาจสวรรค์ให้บรรดาอัครสาวกและบัญชาให้อัครสาวกได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตและการเทศนาให้กับทุกคนทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้าพระผู้เสด็จสู่สวรรค์ยังคงประทับอยู่กับเรา เพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อยอแซฟ ชัยศักดิ์ ศรีทิพย์อาสน์ ครบ 100 วัน
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2024 เวลา 11.15 น. โอกาสปิดการเข้าเงียบประจำเดือนของคณะสงฆ์ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อยอแซฟ ชัยศักดิ์ ศรีทิพย์อาสน์ ครบ...
โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2024
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2024 เวลา 09.30 น. พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ค่าย...
เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2024 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น ซิลวีโอ วิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลบวช ณ...
เสกเสาเอก อาคารอนุรักษ์
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2024 เวลา 09.39 น. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานวจนพิธีกรรมเสกเสาเอก อาคารอนุรักษ์ "วัดพระหฤทัย" วัดบ้านเณร บ้างช้าง-บางนกแขวก...
ฉลองวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2024 เวลา...
ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา...
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้ง คุณพ่อเปาโลธวัช สิงห์สา เป็นพระสังฆราชองค์ใหม่แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรีร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและแสดงความยินดีกับสังฆมณฑลนครสวรรค์โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งคุณพ่อเปาโลธวัช สิงห์สาเป็นพระสังฆราชองค์ใหม่แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ประกาศ ณ วันที่ 13...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภาสงฆ์
ที่ สร.065/2024ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภาสงฆ์
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.037/2024ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่...
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ที่ สร.112/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก