UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา /  bosconoom /  08 เมษายน 2566 /  5 views

รายการ Sinapis "เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา"
EP.77 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา (ปี A)
หัวข้อ “เพราะท่านทั้งหลายตายไปแล้ว และชีวิตของท่านก็ซ่อนอยู่กับพระคริสตเจ้าในพระเจ้า”
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
       คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง (พ่อโจ)
และ คุณพ่อปฏิคม วิริยะสมบัติ (พ่อตอน)

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก