UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

การแข่งขันพระคัมภีร์ "Bible Contest #15" พระวรสาร น.ลูกาการแข่งขันพระคัมภีร์ "Bible Contest #15" พระวรสาร น.ลูกา
           วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 แผนกพระคัมภีร์ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการแข่งขันพระคัมภีร์ "ไบเบิ้ลคอนเทสต์" ครั้งที่ 15 พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล 
:::: ผลการแข่งขัน ::::

             โครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” ในปีนี้ กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา” ดำเนินการจัดงาน โดยศูนย์  คริสตศาสนธรรม ราชบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    1. เพื่อสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนให้ร่วมมือกับครูคำสอนและครูคาทอลิกใช้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา เป็นพื้นฐานของการอบรมตลอดปีการศึกษา 2559
    2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนทั้งที่เป็นคริสตชนและนักเรียนต่างความเชื่อ ได้เรียนรู้จักคำสอนและชีวิตของ      พระเยซูเจ้าผ่านทางพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
    3. เพื่อให้คุณครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาพระวาจาพระเจ้าในชีวิตประจำวันให้มากยิ่งขึ้น
    4. เพื่อให้คุณครูและนักเรียนจะได้ดำเนินชีวิตเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนรอบข้างด้วย

    โดยในปี ค.ศ.2016 ที่ผ่านมา พระศาสนจักรคาทอลิกได้กำหนดให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม จึงเป็นโอกาส ที่บรรดาเด็ก ๆ จะได้มีโอกาสฟื้นฟูความเชื่อ ในการเป็นคริสตชนด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ และเรียนรู้คำสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา เพื่อเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ความรักความเมตตาของพระบิดาเจ้า และจะได้เป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเช่นเดียวกัน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตเป็น   คริสตชนที่ดีและแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นรอบข้าง อีกทั้ง นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการแข่งขันในวันนี้ด้วย

    สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 4 ประเภทด้วยกัน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้    ประเภทที่ 1 ระดับอนุบาล : การแข่งขันรีวิวประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ”
    ประเภทที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3 : การแข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่
    ประเภทที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 : การแข่งขันแสดงบทบาทสมมติ อุปมาเรื่อง “ลูกที่หายไป”
    ประเภทที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 : การแข่งขันแสดงละครประยุกต์จากอุปมาของพระเยซูเจ้า      กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน หัวข้อ “เมตตาดั่งพระบิดา”
    ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เป็นการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ พระวาจาจากพระวรสารนักบุญลูกาเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้ดีขึ้น โดยกำหนดให้ส่งผลงานมาเข้าร่วมการแข่งขัน

    งาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็น ครั้งที่ 15      ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่น่ารัก จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑล โดยในปีนี้  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 10 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมงาน รวมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 372 คน


ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก