UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ภาพที่ระลึก
โอกาสพิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ภาพที่ระลึกโอกาสพิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

ภาพโดย Adisorn Janvijitkul
@ AdisornPhotographyซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก