UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

“ไบเบิ้ล คอนเทสต์” ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี“ไบเบิ้ล คอนเทสต์” ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี
          ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี  จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ในโครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 10” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

โครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1)รณรงค์และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในสังฆมณฑล ได้อ่านพระคัมภีร์และนำเอาพระวาจา ในพระคัมภีร์มาใช้ในการแพร่ธรรมในโรงเรียน
      2)เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา คุณธรรม จริยธรรม และให้มีความรักในองค์  พระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเอาคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
      3) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แต่ละโรงเรียนได้ศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

            โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” เพื่อจะได้อ่านและศึกษาชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า รวมถึงคำสั่งสอนและกิจการดีงามต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำ และที่สำคัญเพื่อทำให้เกิดการจดจำและนำเอาพระวาจาที่ได้อ่านและศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิต คริสตชน ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดให้มีการแข่งขันแสดงประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ” ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา จัดการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค หัวข้อ “การพิพากษาครั้งสุดท้าย” 
 
             “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  10   ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร  คณะครูในโรงเรียนในสังฆมณฑล    เป็นอย่างดี  โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 โรงเรียน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก