UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

แข่งขันไบเบิ้ล คอนเทสต์สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 11ไบเบิ้ล คอนเทสต์สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 11
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  ได้จัดการแข่งขัน "ไบเบิ้ล คอนเทสต์ ครั้งที่ 11 พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก " ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ 400 คน
โครงการ "ไบเบิ้ลคอนเทต์" เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์ในโรงเรียน โดยได้กำหนดหัวข้อศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้ศึกษาพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มีการทดสอบความรู้ในโรงเรียน  โดยมีข้อสอบจากทางศูนย์คริสตศาสนธรรม ส่งไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อทดสอบความรู้ความจำของเด็ก ๆ หลังจากได้อ่านและเรียนรู้  และได้จัดการแข่งขัน "ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 11 พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก " ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คุณครูและเด็ก ๆ อ่านพระคัมภีร์กันมากยิ่งขึ้น

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการแข่งขันโดยมีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรมฯราชบุรี เป็นประธานนำภาวนาขอพรพระเจ้าเพื่อการแข่งขันในวันนี้  จากนั้น  จึงแยกย้ายไปแข่งขัน  ซึ่งจัดการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท  5  ระดับ  คือ

1.การแข่งขันตอบคำถาม "อัจฉริยะตัวจิ๋ว" ระดับชั้นอนุบาล 1 -3
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

2.การแข่งขันปั้น "ดินน้ำมันบอกเล่าเรื่องราว" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอุดมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  โรงเรียนวีรศิลป์

3.การแข่งขันตอบคำถาม "10 ต่อ 10" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  โรงเรียนดำเนินวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  โรงเรียนนารีวิทยา

4.การแข่งขันตอบคำถาม "ขวัญถุงนักบุญมาระโก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  โรงเรียนวีรศิลป์

5.การประกวดร้องเพลง " ​The Voice เสียงดีมีลุ้น" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - อาชีวะศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  โรงเรียนนารีวุฒิ

       ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร ประธานคณะกรรมการเพื่อพระคัมภีร์ และหัวหน้าศูนย์คริสตธรรม ราชบุรี  คุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ เลขานุการพระสังฆราช  และคุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง รองอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี มาร่วมงานและมอบรางวัลการแข่งขัน

      ปิดท้ายด้วยการร่วมภาวนาขอบคุณพระเจ้าและรับประทานอาหาร  ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก