UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ที่ สร.037/2024
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี
เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่

                   

             หลังจากได้รับฟังความเห็นของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราชและได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดํารงตําแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและการทำหน้าที่สงฆ์

             ทั้งนี้ ขอให้พระสงฆ์และสังฆานุกรที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าประจำตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ก่อนวันพุธที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2024
             ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2024คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก