UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต
 

ชื่อ-นามสกุล                   พระสังฆราชเปโตร คาเร็คโต
วันเกิด                           9 มิถุนายน 2455/1912
วันบวช                         18 มีนาคม 2482/1939
อภิเษกเป็นพระสังฆราช   29 มิถุนายน 2494/1951
วันที่มรณภาพ                16 พฤศจิกายน 2537/1994

อ่านประวัติ

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก