UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระสังฆราชยอแซฟเอก ทับปิง
 

ชื่อ-นามสกุล                  พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง
วันเกิด                          20 มีนาคม 2477/1934
วันบวช                         20 ธันวาคม 2502/1959
อภิเษกเป็นพระสังฆราช  17 มกราคม 2519/1976
วันที่มรณภาพ               12 กุมภาพันธ์ 2528/1985

อ่านประวัติ

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก