UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระสังฆราชยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย

ชื่อ-นามสกุล                    พระสังฆราชยอห์นบอสโก มนัส  จวบสมัย
วันเกิด                            31 ตุลาคม 2478/1935
วันบวช                           10 พฤษภาคม 2504/1961
แต่งตั้งเป็นพระสังฆราช      7ธันวาคม 2528/1985
อภิเษกเป็นพระสังฆราช      6 มกราคม 2529/1986
มรณะภาพ                       20  ตุลาคม 2554/2011
อ่านประวัติ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก