UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

08

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อยอห์น  บอสโก วงศ์สวัสดิ์   แก้วเสนีย์

วันเกิด               10 สิงหาคม 2480/1937

วันบวช              16 เมษายน 2509/1966

ตำแหน่งหน้าที่    ประจำศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี

                       

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก