UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

20

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร

วันเกิด               10 กันยายน 2497/1954

วันบวช              31 พฤษภาคม 2523/1980

ตำแหน่งหน้าที่   ผู้ช่วยจิตตาธิการบ้านพรพัชรหทัยนิรมล
                          ประธานงานระบบบัญชี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก