UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อเปโตร บุญส่ง หงษ์ทอง

ชื่อ - สกุล คุณพ่อเปโตร บุญส่ง หงษ์ทอง

วันเกิด  20 กุมภาพันธ์ 2493/1950

วันบวช 22 พฤษภาคม 2519/1976

ตำแหน่งหน้าที่ เจ้าวัด วัดพระเมตตา ไทรงาม
                      ประธานคณะกรรมการเพื่อชีวิตครอบครัว

                    

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก