UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อบาร์นาบัส จำเนียร จิตเสรีวงศ์

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อบาร์นาบัส จำเนียร จิตเสรีวงศ์

วันเกิด               19 กรกฎาคม 2499/1956

วันบวช              16 มิถุนายน 2528/1985

ตำแหน่งหน้าที่    เจ้าวัด วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
                           ผู้บริหารโรงเรียนดรุณานุกูล

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก