UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อเปโตร มงคล จันทรสุขสันต์
ชื่อ - สกุล         คุณพ่อเปโตร มงคล จันทรสุขสันต์

วันเกิด               2 มกราคม 2510/1967

วันบวช              1 กุมภาพันธ์ 2540/1997

ตำแหน่งหน้าที่   เจ้าวัด วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
                          ผู้บริหารโรงเรียนธีรศาสตร์

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก