UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

วันสำคัญของพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี    
เดือนตุลาคม  
     1 ต.ค. 1985 วันเกิด คุณพ่อยอห์น บอสโก วัชรพล  อำนาจเกียรติกุล
   11 ต.ค. 1967 วันเกิด คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร  ประสูตรแสงจันทร์
   19 ต.ค. 1971 วันเกิด คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ นิรุต  กิจเต่ง
   20 ต.ค. 1977 วันเกิด คุณพ่อยอห์น บอสโก ชิตชนนท์  แสงประดับ
               2011วันมรณะ พระสังฆราชยอห์นบอสโก มนัส  จวบสมัย
   29 ต.ค. 1931 วันเกิด คุณพ่อราฟาแอล สมบูรณ์  แสงประสิทธิ์

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก