UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"อย่าโลภ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (C)
"อย่าโลภ"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022


ก. ความสำคัญ
           1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้คือ ความไร้ค่าของความโลภ ความร่ำรวยและอำนาจ เพราะว่าทุกสิ่งและทุกคนต่างพบกับสัจธรรมที่ว่า “วันนี้อยู่ พรุ่งนี้ก็จากไป” ดังนั้นความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่กับการเห็นแก่ตัว การสะสม หรือความมั่งคั่งร่ำรวย แต่อยู่ที่การแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับผู้ที่มีความต้องการมากที่สุด

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1. บทอ่านที่หนึ่ง (ปญจ. 1:2 และ 2:21-23) หนังสือปรีชาญาณเตือนใจเราว่า การแสวงหา ความโลภและการสะสมทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องที่ไร้ค่าเพราะว่าเมื่อเขาตายจากไป เขาก็จะกลับไปด้วยมือเปล่า และทายาทก็จะได้รับมรดกนั้นไป และบางคนก็จะถลุงทรัพย์สินนั้นไปจนหมดสิ้น

           2. บทสดุดี (สดด. 90) ท้าทายเราได้รับฟังเสียงของพระเจ้าและอนุญาตให้พระองค์เข้ามาประทับในจิตใจของเราเพื่อช่วยให้ใจของเราอ่อนนุ่มจนสามารถแบ่งปันพระพรต่าง ๆ ให้ผู้อื่น บทสดุดียังเตือนเราว่า “ท่านทั้งหลายจงฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้ อย่าทำใจแข็งกระด้างเลย”

           3. บทอ่านที่สอง (คส. 3:1-5,9-11) น. เปาโลดึงความสนใจของเราให้ฝักใฝ่เรื่องของสมบัติสวรรค์และเตือนเราว่าความโลภในทรัพย์สมบัติ ความร่ำรวย และอิทธิพลของมันล้วนแต่เป็นพระเท็จเทียม ท่านยังให้คำแนะนำว่า “ท่านจงขจัดโลกียวิสัยในตัวท่าน คือการผิดประเวณี ความลามก กิเลสตัณหา ความปรารถนาในทางชั่วร้าย และความโลภซึ่งเป็นเหมือนการกราบไหว้รูปเคารพอย่างหนึ่ง”

           4.พระวรสาร (ลก. 12:13-21) พระเยซูเจ้าทรงสอนโดยการใช้เรื่องเล่าเปรียบเทียบเรื่องเศรษฐีที่ดำเนินชีวิตแบบคนโง่เขลา ทรงเตือนเราให้ต้านทานความโลภทุกประเภทเพราะความโลภจะดึงเราให้ออกจากพระเจ้าและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระเจ้าทรงเรียกเศรษฐีที่มีใจโลภว่าเป็นคนโง่เขลาเพราะเขาคิดว่าเขาจะไม่ตายในเร็ววันนี้ และเขาไม่รู้จักการใช้ทรัพย์สินที่เขามี นอกจากนั้น คนรวยมักจะลืมความจริงที่ว่าความร่ำรวยที่เขามีนั้นพระเจ้าทรงมอบให้เขา เพื่อให้เขาจะได้ใช้ความร่ำรวยของตนนั้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่น พระเยซูยังเตือนเราว่าชีวิตนิรันดรนั้นไม่ได้อยู่กับการมีทรัพย์สินในโลกนี้ ซึ่งเราควรจะแบ่งปันเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร

ค. ปฏิบัติ
           1. “แบ่งปัน ช่วยเหลือให้มากขึ้น” พระเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เราแบ่งปันพระพรที่เราได้รับให้ผู้อื่นมากขึ้น เรื่องเศรษฐีที่โง่เขลาในวันนี้เตือนเราว่า สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นล้วนมาจากพระเจ้าและพระองค์จะทรงตรวจสอบเราจากการใช้สอยนั้น เราต้องมีใจกว้างพร้อมที่จะแบ่งปันเวลา เงิน และความสามารถให้ผู้อื่น ให้พระศาสนา แม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่มั่งมีเงินทอง เราก็สามารถแบ่งปันพระพรอื่นที่เรามี เช่น ความคิดเห็น ความเห็นอกเห็นใจ กำลังใจ รอยยิ้ม คำพูดที่ดี ๆ คำพูดปลอดโยน คำพูดที่ให้แรงบันดาลใจ พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรต่าง ๆ ที่ได้รับโดยการแบ่งปันสิ่งนั้นแก่ผู้อื่นเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ ในพันธสัญญาเดิมกำหนดชัดเจนว่าให้ทำบุญ 10% ของรายได้เพื่อเห็นแก่พระเจ้าในการนำไปช่วยเหลือคนยากจน

          2. “ควบคุมความโลภ” ความโลภมาได้ในหลายรูปแบบ บางคนอาจจะต้องการให้คนอื่น ๆ ยอมรับและสรรเสริญเยินยอตนเอง บางคนมีความต้องการตำแหน่งหรืออำนาจ บางคนต้องการการกินการดื่ม การเล่นพนัน หรือการหมกมุ่นทางเพศ ความโลภยังคงดึงเราได้ออกห่างจากพระเจ้าและความรักและการช่วยเหลือผู้อื่น ความโลภทำให้เราทุ่มเทพละกำลังและความสนใจเพื่อประโยชน์ของตนเอง บำรุงบำเรอตนเอง เห็นเงินและทรัพย์สินเป็นพระเจ้า ความลุ่มหลงในความโลภเช่นนี้แหละที่พระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นคนโง่เขลา ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยในสายตาของพระเจ้า

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก