UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"เศรษฐีกับลาซารัส" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(C)
"เศรษฐีกับลาซารัส"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(C)
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022

ก. ความสำคัญ
              1.ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้เตือนเราให้รู้จักใช้ทรัพย์สิน ความสามารถ เวลา ตำแหน่ง ฐานะที่ถือว่าเป็นพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้าโดยไม่เห็นแก่ตัวหรือใช้อย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่ได้ใส่ใจที่จะช่วยเหลือคนยากจนและคนที่กำลังเดือดร้อนเป็นบาปหนักที่จะนำไปสู่การลงโทษที่ร้ายแรง บทอ่านในวันนี้ยืนยันถึงหน้าที่รับผิดชอบของคนร่ำรวยที่ต้องมีต่อคนยากจน เตือนเราให้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าความร่ำรวยโดยขาดความเมตตากรุณาต่อคนยากจนเป็นความชั่วร้ายประเภทหนึ่ง พระวาจายังเตือนเราไม่ให้ยึดติดเอาเงินเป็นเป้าหมายสุดท้ายของชีวิต

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
               1.บทอ่านที่หนึ่ง (อมส. 6:1ก,4-7) ประกาศกอาโมสเตือนอย่างหนักแน่นสำหรับบุคคลที่แสวงหาความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง ความสุข ความสะดวกสบายใส่ตนเองโดยละเลยคนยากจนและพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก จะเป็นพวกแรกที่ถูกศัตรูจับไปเป็นเชลย

               2.บทอ่านที่สอง (1ทส. 6:11-16) น.เปาโลเตือนเราว่า “จงหันหน้าหาความชอบธรรม ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทนและความอ่อนโยน และชีวิตนิรันดร” มากกว่าความร่ำรวยในโลกนี้

               3.พระวรสาร (ลก. 16:19-31) พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราโดยชี้ให้เห็นถึงชะตากรรมของร่ำรวยที่เห็นแก่ตัว ไม่มีใจเอื้อเฟือเผื่อแผ่ ละเลยการช่วยเหลือคนยากจน เศรษฐีโดนลงโทษไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะละเลยที่จะกระทำตามคำสอนจากพระเจ้าที่ให้รู้จักแบ่งปันพระพรที่มีแก่คนยากจน


ค.ปฏิบัติ

               1. “เราทุกคนร่ำรวยพระพรของพระเจ้า” ที่เพียงพอที่จะช่วยคนอื่นได้ พระเจ้าทรงอวยพรเราให้มีทรัพย์สิน หรือสุขภาพ หรือความสามารถพิเศษ หรืออำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่ ที่จะช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นได้ เรื่องเปรียบเทียบนี้เชิญชวนเราให้แบ่งปันสิ่งที่เราได้รับผู้อื่น ซึ่งเราสามารถทำได้ในหลายวิธี แทนที่จะใช้เพื่อตัวเองเท่านั้น

               2. เราจงจำไว้ว่าการแบ่งปันเป็น “มาตรฐานในการตัดสิน” เราในวันพิพากษาประมวลพร้อมหรือการพิพากษาครั้งสุดท้าย (มธ 25:31…) เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อตัดสินพิพากษาเรา พระองค์จะถามเราว่า เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไร (อาหาร น้ำดื่ม ที่อยู่อาศัย การเยี่ยมเยียนด้วยความเมตตาและการต้อนรับด้วยความเห็นอกเห็นใจ) เราแต่ละคนหรือร่วมใจกันในครอบครัวสามารถกระทำเช่นนี้ได้เสมอ

                3. “แสวงหาลาซารัสในเขตวัดของเรา” ให้เราช่วยกันตรวจสอบดูว่าในเขตวัดของเรามีใครบ้างที่ลำบากเหมือนลาซารัส อาจจะเป็นเด็กหรือคนแก่ที่ถูกทอดทิ้ง คนที่ไม่มีใครสนใจ แล้วหาทางช่วยเหลือเขา โดยให้ร่วมมือกับคณะวินเซนต์ เดอ ปอล ในการช่วยเหลือคนยากจน คนที่ลำบากกว่าเรา นี่แหละศิษย์พระคริสต์ ประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการกระทำ มิใช่คำพูด

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก