UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดีวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (C)
"จงเตรียมพร้อม"
ข่าวดีวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (C)
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022

ก. ความสำคัญ
         1. หัวใจของบทอ่านในวันนี้คือ “วันของพระเจ้า” หรือ “การเสด็จมาครั้งที่สอง” ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้า ในฐานะผู้พิพากษาในวันสุดท้ายของโลก บทอ่านเตือนเราเรื่องวันสุดท้ายของโลก ความตายของเราและการพิพากษาครั้งสุดท้าย

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (มลค. 3:19-20ก) ประกาศกมาลาคีทำนายล่วงหน้าถึงวันสุดท้ายของโลก ซึ่งคนดีจะได้รับรางวัล และคนชั่วจะโดนลงโทษในไฟนรก

           2. บทอ่านที่สอง (2ธส. 3:7-12) ในขณะที่ น.เปาโลหวังว่าพระเยซูเจ้าอาจจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของท่าน ท่านจึงเตือนชาวเธสะโลนิกา วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวรับเสด็จการกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ ก็คือ การทำงานต่อไปและการทำหน้าที่ของตนเองด้วยความศรัทธา เหมือนอย่างที่ตัวท่านเองกำลังปฏิบัติอยู่

           3.พระวรสาร (ลก. 21:5-19) น.ลูกาเน้นความจริงว่าวันสุดท้ายของโลกไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่จะมีเครื่องหมายและลางบอกเหตุต่าง ๆ ให้เราได้เห็น ข่าวดีก็คือบุคคลที่ยังยึดมั่นรักษาความเชื่อศรัทธาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้จะได้รับความรอดพ้นหรือช่วยให้รอดและได้เข้าพระอาณาจักรของพระเจ้ามีความสุขนิรันดร์ การเสด็จมาครั้งที่สองเป็นเรื่องที่เราต้องเฉลิมฉลองเพราะว่าพระองค์จะนำเสนอถวายสิ่งสร้างทั้งมวลแด่พระบิดาเจ้าสวรรค์ นี่เป็นเหตุผลให้เราภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณ ว่า “พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ และพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง” เพื่อให้กำลังใจชาวเธสะโลนิกาที่กำลังได้รับกับการเบียดเบียน นอกจากนั้น พระวรสารยังให้กำลังใจพวกเขาว่าแม้จะมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นมากมายแต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างเพื่อปกป้องพวกเขาเสมอ


ค.ปฏิบัติ

            1. “เตรียมพร้อม” เราต้องเตรียมเผชิญหน้ากับความตายและการพิพากษาทุกวัน โดยพยายามทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุก ๆ วัน ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ และให้อภัยผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อที่จะสามารถทำเช่นนี้ได้ เราต้องเติมพลังจิตใจของเราทุกวันด้วยการหาเวลาภาวนาส่วนตัว โดยการอ่านพระคัมภีร์ การพิจารณามโนธรรมก่อนนอนและการภาวนาขอโทษพระเจ้าสำหรับความผิด

            2. “ไม่ยึดติด” เราต้องดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างตามความเชื่อของเราที่ว่า "บ้านของเรา" "วัดของเรา" แม้กระทั่ง "ชีวิตของเรา" เป็นของชั่วคราว ไม่จีรังยั่งยืน สิ้งที่สำคัญที่สุดคือการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เราจะต้องเผชิญ พระเจ้าไม่ได้พิพากษาตัดสินเราจากความสำเร็จทางโลก แต่จากความยึดมั่นในความเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อด้วยการรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ เราต้องยืนหยัดต่อกระแสของโลกที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเจ้า การท้าทายจากสื่อสารสมัยใหม่ ความคิดสมัยใหม่ที่ให้ยึดติดกับสิ่งของของโลก

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก