UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ให้อภัย...ใจสบาย" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)

"ให้อภัย...ใจสบาย"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023

ก.ความสำคัญ
         1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้ “ให้อภัย” บุคคลที่ทำร้ายเราและหาทางที่จะ “คืนดี” กัน บทอ่านทั้งสามเตือนเราถึงแนวทางการให้อภัยกัน ความเมตตาต่อกัน การคืนดีต่อกัน ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้จึงเชิญชวนให้เราได้กระทำในสิ่งที่ยากลำบาก แต่อาศัยการภาวนาและความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้าจะช่วยให้เราสามารถทำสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ง่ายได้

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
        1. บทอ่านที่หนึ่ง (บสร. 27:30-28:7) หนังสือบุตรสิราเตือนใจเราว่าถ้าเราไม่เยียวยา ให้อภัย และเมตตาต่อกัน เราก็ไม่มีทางที่จะได้รับรางวัลจากพระเจ้า เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดที่จะเก็บความเครียดแค้น แต่ชาญฉลาดที่จะให้อภัย เพราะชีวิตเราไม่ยืนยาวและการตัดสินเพื่อเข้ารับรางวัลในสวรรค์นิรันดรนั้นขึ้นอยู่กับ การให้อภัย การคืนดีกัน ความรัก ความเมตตา เป็นต้นกับบุคคลที่ทำให้เราเจ็บ

        2.บทสดุดี (สดด. 103) เราร้องว่า “พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาสงสาร”

        3.บทอ่านที่สอง (รม. 14:7-9) นักบุญเปาโลเตือนใจเราว่าเราต้องให้อภัยผู้อื่นเพราะเราเป็นคนของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าที่ให้แบบอย่างแห่งการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ ทรงให้อภัยให้กับคนที่ฆ่าพระองค์ และทรงสอนเราให้ยกโทษผู้อื่นเช่นเดียวกัน เพราะเราต่างเป็นพี่น้องกันในครอบครัวของพระเจ้า และการให้อภัยทำให้ใจของเราสบาย

        4.พระวรสาร (มธ. 20:1-16) วันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนโดยใช้การเล่าเรื่องเปรียบเทียบเรื่องถึงลูกหนี้ ซึ่งต้องการที่จะบอกเราว่าเราต้องให้อภัยกันและกันอย่างไม่จำกัดและไม่มีเงื่อนไข เราแต่ละคนเป็นลูกหนี้เพราะเราทำบาปทุกวัน เราต้องการให้พระเจ้ายกโทษให้เราทุกวัน แต่เราต้องยกโทษให้ผู้อื่นก่อน เราจึงจะได้รับการอภัยเช่นกัน

ค.ปฏิบัติ

        1. “ให้อภัย ใจสบาย” เราต้อง ยกโทษ ไม่จดจำ และกลับไปคืนดีกัน นี่เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราเพราะชีวิตสั้น ๆ ของเราจะจบลง แต่รางวัลในสวรรค์ยิ่งใหญ่กว่ามาก คือ ความสุขนิจนิรันดร์ เราต้องเปิดใจของเราให้กว้างที่จะให้ความเครียดแค้นและโกรธออกจากจิตใจของเรา เพราะยิ่งเครียดยิ่งโกรธยิ่งแค้นก็ยิ่งทุกข์ แต่ถ้าเรายกเรื่องร้ายเหล่านี้ออกไป ใจก็สบาย

        2. “สวดและปฏิบัติ” เราสวดบทข้าแต่พระบิดา “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น” สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาคือประทานพรให้เราสามารถทำในเรื่องที่ยากได้ เราต้องให้อภัยก่อนจึงจะได้รับการอภัย สวดและต้องทำตาม นอกจากนั้นขอให้เราสวดเพื่อคนที่ไม่ถูกกับเราหรือทำร้ายเรา และหาทางคืนดีกัน คำภาวนาสั้นที่ควรภาวนาเพื่อจะได้ให้อภัยผู้อื่นคือ “ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ดวงใจของลูกละม้ายคล้ายดวงใจของพระองค์”

        3. “ยกโทษเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” หมายถึงการยกโทษให้อย่างไม่จำกัดครั้ง ในอีกความคิดหนึ่ง ไม่ได้หมายถึงอภัยให้คนที่ทำร้ายเราเจ็ดครั้งเจ็ดเหตุการณ์ แต่อาจจะเป็นเพียงเหตุการณ์เดียว เมื่อเราต้องพบเจอคน ๆ นี้ทุกครั้งเราก็รู้สึกแค้นทุกครั้งไป ดังนั้นเราจึงต้องให้อภัยคน ๆ นั้นทุกครั้งที่พบเจอ โดยไม่จำนวนครั้ง แรก ๆ อาจจะยังมีอะไรที่ขัดข้องใจ แต่เมื่อยกโทษให้ทุก ๆ ครั้งที่พบเจอหน้ากัน ต่อไปก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ตลอดไป

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก