UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ทำงานพร้อมกับพระเยซู" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (B)
"ทำงานพร้อมกับพระเยซู"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2024

ก.ความสำคัญ
           1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้ เชิญชวนเราให้ตรวจสอบทัศนคติของเราเองในเรื่องของการทำงาน เราคิดว่าหน้าที่การงานของเราเป็นภาระ เป็นความทุกข์ หรือเรากำลังท้อแท้หมดกำลังใจ พระวาจาของพระเจ้าเชิญชวนให้เรามองการงานของเราในอีกแง่มุมหนึ่ง งานทำให้ชีวิตมีความหมายและความหวังเหมือนหนึ่งเป็นของขวัญที่มีค่าจากพระเจ้า เพื่อให้เราสามารถทำความดีเพื่อผู้อื่นและใช้เวลา ความสามารถ และชีวิตของเราเพื่อผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและเหมือนที่นักบุญเปาโลได้ปฏิบัติเช่นกัน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

           1. บทอ่านที่หนึ่ง (โยบ 7:1-4, 6-7) ชีวิตช่วงหนึ่งของมหาบุรุษโยบ เขาตกอยู่ในสภาวะเช่นเดียวกับหลาย ๆ คนในปัจจุบัน เขาบ่นว่า ท้อแท้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต เขาต่อว่าและละทิ้งพระเจ้าไประยะหนึ่ง เมื่อถึงจุดตกต่ำที่สุดในชีวิต เขาได้สำนึกและหันมาพึ่งพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

           2. บทอ่านที่สอง (1คร. 9:16-19,22-23) นักบุญเปาโลได้พูดถึงความจริงของชีวิตในการเป็นศิษย์พระคริสต์ คือ การทำงานอย่างทุ่มเท โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข่าวดีของพระคริสตเจ้า

           3. พระวรสาร (มก. 1:29-39) พระเยซูเจ้าทรงสอนเราด้วยแบบอย่างของการทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงรักษาแม่ยายของเปโตร ขับไล่จิตชั่ว รักษาผู้ป่วย แม้จะเหนื่อมาทั้งวัน พระองค์ยังทรงตื่นแต่เช้าเพื่อภาวนา เมื่อจิตใจเต็มด้วยพลังแล้วก็ออกเดินทางไปเทศนายังเมืองอื่น ๆ ต่อไป ชีวิตของพระองค์มีแต่ทำงานและภาวนา

ค.ปฏิบัติ

           1. “สืบสานงานพระเยซู” พระเยซูเจ้าทรงทำงานหนักตลอดเวลา พระองค์จากเราไปแต่ทรงมอบหมายให้เราแต่ละคนสานต่องานช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ขอให้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อรักษาเยียวยา ผู้ที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจ พระองค์ทรงใช้หมอ ผู้ให้คำปรึกษา ผู้แนะแนว เพื่อน ๆ หรือแม้แต่คนแปลกหน้า เพื่อช่วยเหลืองานของพระองค์ พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ใดก็ทรงกระทำแต่ความดี ทรงเป็นคนเพื่อผู้อื่น จึงเป็นแบบอย่างให้เราศิษย์พระคริสต์ได้ดำเนินรอยตาม

           2. “ภาวนาและทำงาน” เหตุที่ทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายในการทำงาน อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดการภาวนา พระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อภาวนา แล้วก็เสด็จออกไปทำงาน เราก็เช่นกัน นี่คือเคล็ดลับความสำเร็จในการทำงานของศิษย์พระคริสต์ทุกคน สวดก่อนทำกิจการต่าง ๆ เสมอ สวดให้เป็นกิจนิสัย สมกับคำที่ว่า "ทำงานโดยอาศัยพระคริสต์เจ้า พร้อมกับพระคริสต์เจ้า และในพระคริสต์เจ้า"

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก