UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ไม่กลับใจ ไม่ชนะ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต (B)
"ไม่กลับใจ ไม่ชนะ"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต (B)
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024

ก.ความสำคัญ
             1. จุดประสงค์สำคัญของข่าวดีในเทศกาลมหาพรตนี้คือ การเตรียมตัวเราเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

             2. พระศาสนจักรพยายามที่จะนำพวกเราให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้โดยเชิญชวนเราให้ดำเนินชีวิตประจำวันให้เคร่งครัดเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เรียกว่า “การกลับใจ” และ “การใช้โทษบาป” โดยการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินชีวิต และการเปลี่ยน แนวความคิด การให้คุณค่า และความทะเยอทะยาน (อยากมีฐานะความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นกว่าเดิม) โดยการจำศีลอดอาหาร การภาวนา การทำกิจเมตตาและการควบคุมกายและใจของตนเอง

             3. เนื่องจากผลของศีลล้างบาปทำให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในความตายและการกลับฟื้นคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ศีลล้างบาปช่วยชำระเราให้สะอาด ทิ้งชีวิตเก่าเข้ามีชีวิตใหม่ ดังนั้น บทอ่านในวันนี้จึงอ้างอิงถึงศีลล้างบาปทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
             1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก. 9:8-15) บอกเราถึงความผิดต่อพันธสัญญาที่มนุษย์ เริ่มจากอาดัมและเอวาเรื่อยมา มนุษย์สมควรโดนลงโทษ แต่พระเจ้าทรงมีเมตตา ช่วยโนอาห์และครอบครัว (จำนวนแปดคน) ให้รอดพ้น และได้กระทำสัญญากันใหม่ การรอดพ้นจากน้ำท่วมเป็นสัญลักษณ์ว่าเราทุกคนจะได้รับความรอดพ้นผ่านทางน้ำแห่งศีลล้างบาป น้ำที่ช่วยชำระล้างบาปความผิดต่าง ๆ ของเราให้หมดสิ้นไปและทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้า

             2.บทเพลงสดุดี (สดด. 25) เป็นคำอธิษฐานสำนึกผิดที่สวยงามบทหนึ่ง ที่แสดงถึงความสุภาพถ่อมตน ยอมรับความไร้ประสิทธิภาพของมนุษย์และมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพา และการให้อภัยจากพระเจ้าอย่างแท้จริง ผู้เขียนบทสุดดีนี้ได้ยกเอาพระคุณลักษณะของพระเจ้าว่าทรงพระเมตตา เป็นความรัก ความจริง ความเห็นอกเห็นใจ ความยุติธรรม

             3.บทอ่านที่สอง (1 ปต. 3:18-22) นักบุญเปโตรแสดงให้เราเห็นว่าเรื่องราวของโนอาห์เป็นรูปแบบล่วงหน้าของศีลล้างบาป ท่านสอนเราว่า โนอาห์และครอบครัวรอดพ้นจากน้ำท่วมโลกฉันใด เราเองก็จะได้รับความรอดพ้น (จากนรก คือ ความทุกข์) โดยผ่านทางน้ำแห่งศีลล้างบาป ศีลล้างบาปเป็นเครื่องหมายภายนอกที่เรามองเห็นได้ของพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าทรงกระทำกับประชากรของพระองค์ ศีลล้างบาปทำให้เรากลับเป็นบุตรของพระเจ้า ทายาทเมืองสวรรค์ และพระวิหารของพระจิตเจ้า

             4. พระวรสาร (มก. 1:12-15 ) พระเยซูเจ้าทรงจำศีลอดอาหาร ภาวนาในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืน หลังจากได้เข้าพิธีล้างจากยอห์น จากนั้นพระเยซูทรงเริ่มพันธกิจในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดพ้นโดยการออกเทศนา “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด

ค.ปฏิบัติ
            1. “ชนะการผจญ” พระเยซูทรงเอาชนะการผจญขณะจำศีลภาวนา โดยการสวดภาวนาอย่างหนัก การพลีกรรม ดังนั้นเพื่อเราจะได้จัดระเบียบชีวิตใหม่ เอาชนะนิสัยที่ไม่ได้ เป็นต้นในยามถูกผจญ ขอให้เราสวดบทข้าแต่พระบิดา เน้นย้ำประโยคที่ว่า “โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ได้แพ้การผจญ” และวอนขอพระจิตเจ้าให้จิตเราเข้มแข็ง จนสามารถควบคุมตนเองได้

            2. “พัฒนาชีวิตจิต” ระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้ ให้เราได้จัดเวลาเพื่อชีวิตจิตของเราให้มากขึ้น โดย 1) มาร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ 2) อ่านพระคัมภีร์ 3) จัดเวลาสวดภาวนา 4) อดออมเงินใส่กระปุกมหาพรต เพื่อนำไปช่วยคนที่เดือดร้อน 5) อดกินของที่ชอบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม

            3. “รับศีลอภัยบาป” จัดเวลาเพื่อการเข้ารับศีลอภัยบาปอย่างดี และชวนญาติพี่น้องมารับศีลอภัยบาป

            4. “ประกาศข่าวดี” คิดถึงผลและคำสัญญาที่เราได้ให้ไว้ขณะรับศีลล้างบาป ชักชวนคนมาเรียนคำสอน โดยขอให้ตั้งใจว่าจะพาคนมารับศีลล้างบาป เป็นลูกของพระเจ้าให้ได้สักหนึ่งคนในชีวิต

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก