UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 "ทราบแล้วเปลี่ยน" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต (B)
"ทราบแล้วเปลี่ยน"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต (B)
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024

ก.ความสำคัญ
          ประเด็นหลักของพระคัมภีร์ประจำวันอาทิตย์นี้ เชิญชวนเราให้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้อย่างไร? เราต้องเปลี่ยนชีวิตฝ่ายจิตของเราที่เฉย ๆ เฉื่อย ๆ ชา ๆ ให้กลับมาเป็นคนที่มีจิตใจที่กระตือรือร้น โดยร่วมมือกับพระหรรษทานจากพระเจ้าหรือรับการเสริมแรงจากพระจิตเจ้าโดยการสวดภาวนา จำศีลอดอาหาร และการแบ่งปันพระพรต่าง ๆ ที่เรามีให้ผู้ที่มีความต้องการมากที่สุด เราหวังผลอะไร? ผลที่ควรจะเกิดขึ้นคือ เราได้ฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิตของเราขึ้นใหม่ ชีวิตฝ่ายจิตที่จะเป็นรากฐานให้เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความรักความเมตตาต่อคนรอบข้างตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก. 22:1-2, 9ก,10-13,15-18) เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอับราฮัมหลังจากได้ผ่านการทดสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือ การให้มอบชีวิตของบุตรคนเดียวให้เป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ท่านได้กลับกลายเป็น “มหาบุรุษแห่งความเชื่อ” เป็นต้นแบบแห่งความเชื่อที่ถูกอ้างอิงจนทุกวันนี้

           2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:31-34) นักบุญเปาโลได้ยืนยันว่าพระเจ้าได้แสดงความรักและเมตตาเรามนุษย์โดยชีวิตของพระเยซู พระองค์ทรงอยู่ข้างเราเพื่อช่วยให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

           3. พระวรสาร (มก. 9:2-10) เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกายด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าโมเสสและเอลียาห์ จุดประสงค์แรกของการสำแดงพระกายก็คือ การรับการยืนยันจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ถึงแผนการที่ให้พระบุตรลงมาเพื่อรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ ประการที่สอง คือ ทำให้ศิษย์ของพระเยซูเองมีความมั่นใจในการติดตามพระองค์และทราบถึงเป้าหมายของการเป็นศิษย์ที่ไม่ได้เพื่ออำนาจหรือความยิ่งใหญ่ทางโลกหรือทางการเมือง แต่ยิ่งใหญ่ทางจิตใจ พวกเขาจะได้ไม่แพ้ต่อการประจญ ประการสุดท้าย คือ มีเสียงจากสวรรค์ที่ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้า นี่เป็นการแสดงให้ทุกคนทราบว่าพระเยซูเป็นใคร ทำให้เราแน่ใจว่าเรากำลังติดตามพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ และเราจะได้บรรลุถึงพระสิริรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับพระองค์ถ้าเราเชื่อและวางใจ

ค.ปฏิบัติ

           1. “ศีลศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา” ศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการที่เรารับช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เช่น ศีลล้างบาปเปลี่ยนเราจากคนธรรมดาให้กลับกลายมาเป็นบุตรของพระเจ้าและทายาทแห่งเมืองสวรรค์ “ศีลกำลัง” เปลี่ยนเราจากความกลัวให้เป็นคนที่กล้าหาญในการทำความดี กล้าที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ “ศีลอภัยบาป” เปลี่ยนเราจากคนบาปให้กลับมาเป็นนักบุญ

           2. “มิสซาคือบ่อเกิดของการเปลี่ยนแปลงชีวิต” เมื่อมาร่วมพิธีมิสซาเราจะได้รับพลังเสริมความเข้มแข็งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เริ่มจากการได้รับฟังพระคัมภีร์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จากนั้นในการถวายปังและเหล้าองุ่น และเมื่อผ่านการเสกจากพระสงฆ์แล้ว ปังและเหล้าองุ่นได้เปลี่ยนแปลงเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า โดยมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเดิม ปังศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์นี้ได้เป็นอาหารฝ่ายจิตให้บรรดาสานุศิษย์และนักบุญทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตที่เข้มแข็งในฐานะศิษย์ของพระคริสต์แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม ศีลมหาสนิทยังเป็นยาที่ช่วยป้องกันการประจญล่อลวงให้ทำบาป ดังนั้นขอให้การร่วมมิสซาในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้ช่วยให้เราได้เปลี่ยนแปลงทั้งความคิด หัวใจและความประพฤติของเราให้สามารถมองเห็นพระเยซูเจ้าในตัวของตนเองและผู้อื่นด้วย

           3. “จงมั่นใจ” เมื่อเราเกิดความสงสัย ความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน ให้เรานึกถึงประสบการณ์ที่พระเยซูทรงประทับอยู่กับศิษย์ “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ” การที่เรารับความยากลำบากในเทศกาลมหาพรตนี้จะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีในวันฉลองปัสกา

           4. นำข่าวดีที่ได้รับฟังในวันนี้ไปบอกเล่าให้คนอื่น ๆ รับฟังด้วย

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก