UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ชำระพระวิหารใจ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต (B)
"ชำระพระวิหารใจ"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต (B)
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024

ก.ความสำคัญ
             บทอ่านทั้งสามในวันนี้สอนเราว่าเทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาพิเศษสุดเพื่อการชำระพระวิหารแห่งจิตใจของเราและเพื่อถวายใจของเราให้พระเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระบัญญัติ 10 ประการอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังสอนว่าเราต้องรักษาบรรยากาศในวัดของเราให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมาะสมกับการเป็น “บ้านของพระเจ้า” และสถานที่เพื่อการถวายบูชานมัสการพระเจ้า

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

            1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 20:1-3, 7-8,12-17) สอนเราว่าพระบัญญัติ 10 ประการหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางศาสนาและชีวิตจิตของเรา พระบัญญัติไม่จำกัดอิสรภาพของเรา แต่ช่วยเราให้รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

            2.บทอ่านที่สอง (1 คร. 1:22-25) เตือนเราว่าเราต้องชื่นชม เรื่อง การรับทรมานและความตายบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า เรื่องที่คนอื่น ๆ เห็นว่า “โง่เขลา” และปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรัก เพราะ “ความโง่เขลาของพระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปรีชาญาณของมนุษย์”

            3.พระวรสาร (ยน. 2:13-25) วันนี้พระวรสารนำเสนอเรื่องดราม่าของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงชำระพระวิหารให้ศักดิ์สิทธิ์ โดยทรงขับไล่บรรดาพ่อค้า นายทุนและผู้รับแลกเงิน และทำนายล่วงหน้าถึงความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ วิหารที่ “วุ่นวาย” ด้วยการค้าขายสัตว์และเล่ห์เหลี่ยมในการค้า การคดโกง การเอารัดเอาเปรียบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนด้วยการลงโทษอย่างรุนแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ค.ปฏิบัติ

          1. “ตรวจสอบใจ” ใจของเราคือพระวิหารของพระเจ้า ดังนั้นมหาพรตนี้ให้เราได้ตรวจสอบหัวใจของเรา ว่าอะไรที่ไม่เหมาะสม หรือที่ผิดต่อพระบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้าในเรื่องใดหรือไม่ ให้เราวอนขออภัยจากพระเจ้าและพระองค์ทรงชำระล้างบาปของเรา ด้วยการเข้ารับศีลอภัยบาป การสวดบทแสดงความทุกข์ การเป็นทุกข์เสียใจ การชดเชยบาป และเริ่มต้นชีวิตใหม่

          2. “ทำวัดให้ศักดิ์สิทธิ์” รักษาบรรยากาศภายในวัดของเราให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง ตั้งแต่ การแต่งกาย การเริ่มเข้าสู่ภายในวัดด้วยความสำรวม การร่วมพิธีด้วยความศรัทธา ฯลฯ

          3. “ไม่ศรัทธาแบบพ่อค้า” ศรัทธาไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นการมอบใจให้พระเจ้า ไม่สวดภาวนาหรือการปฏิบัติกิจศรัทธาเพื่อหวังผลแบบธุรกิจ หรือทำบุญเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง แต่ต้องทำด้วยความรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก