UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ยอมลำบากเพื่อผู้อื่นบ้าง" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต (B)

"ยอมลำบากเพื่อผู้อื่นบ้าง"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต (B)
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2024

ก.ความสำคัญ
              1.บทอ่านทั้งสามในวันนี้เน้นเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อเข้ารับความทุกข์ทรมานและความตายด้วยความเต็มใจ โดยที่นักบุญเปาโลใช้คำว่า “นอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน” และนักบุญยอห์นพูดถึง “การถูกยกขึ้น” และ “พระสิริรุ่งโรจน์”

             2.บทอ่านเชิญชวนเราให้คิดถึงพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปที่ทรงสัญญาไว้เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์และชัยชนะของบุตรแห่งมนุษย์” โดยการมอบถวายชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่น

             3.เราก็เช่นกัน ถ้าเราต้องการที่จะได้รับสวรรค์เป็นรางวัล เราจะต้องตายต่อตัวเองโดยนอบน้อมด้วยความรัก อุทิศชีวิตของเราเพื่อรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

             1.บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม. 31:31-34) ประกาศกเยเรมีย์อธิบายว่าพระเจ้าทรงใช้พันธสัญญาใหม่ คือ “การให้อภัย” มาแทนที่พันธสัญญาเดิม คือ “การตัดสินพิพากษา” พันธสัญญาที่ทรงฟื้นฟูใหม่นี้สำเร็จบริบูรณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้า โดยผ่านทางความตายและการกลับคืนพระชนมชีพ

             2.บทอ่านที่สอง (ฮบ. 5:7-9) นักบุญเปาโลบอกชาวฮีบรูว่าโดยผ่านทางความทุกข์ทรมานและความตาย ด้วยความนอบน้อมต่อพระประสงค์ของพระบิดาซึ่งพระเยซูเจ้าทรงก่อตั้งพันธสัญญาใหม่ โดยใช้ภาพเปรียบเทียบของ “เมล็ดข้าวที่ต้องตาย” และ “สละชีวิต” ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสอนบทเรียนที่นักบุญเปาโลได้นำมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

             3.พระวรสาร (ยน. 12:20-33) ได้พูดถึงความลำบากใจที่จะต้องยอมรับถ้วยแห่งความทุกข์ทรมานในเปิดฉากประเดิมพันธสัญญาใหม่และนิรันดร์ อย่างไรก็ตามพระเยซูก็ทรงยอมรับไม้กางเขนเพื่อ “เวลา” ที่มาถึงของการก้าวเข้าไปรับความทรมานและความตาย การกลับคืนชีพ และการได้รับการยกขึ้นสู่เกียรติยศ พระเยซูยังทรงยอมรับว่าเวลาที่มาถึงเป็นหนทางแห่งพระสิริรุ่งโรจน์กับพระบิดาเจ้าสวรรค์และร่วมพระสิริรุ่งโรจน์กับพระบิดาของพระองค์ นอกจากนั้นยังเป็นหนทางที่จะนำเรามนุษย์ได้รับการช่วยให้รอดของพระเจ้าด้วย ที่สุด “การถูกยกขึ้น” บนไม้กางเขน การกลับคืนพระชนมชีพ การเสด็จสู่สวรรค์เป็นหลักประกันให้ชีวิตของเราทุกคนที่จะได้รับเกียรติยศเช่นเดียวกัน ถ้าเรายอมรับแบกไม้กางเขนของเรา

ค.ปฏิบัติ

             1. “ยอมลำบากเพื่อผู้อื่น” วันนี้พระวรสารสอนเราว่าชีวิตใหม่และนิรันดร์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ “ตายต่อตนเอง” คือ การนอบน้อม ความทุกข์ทรมาน และการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนกับเกลือที่หลอมละลายอยู่ในน้ำ เทียนที่ให้แสงสว่างโดยการเผาไหม้ตนเอง หอยมุกที่ผลิตไข่มุกเม็ดงามโดยเปลี่ยนเม็ดทรายด้วยความเจ็บปวดในระยะเวลาที่ยาวนาน พ่อแม่ที่ยอมเสียสละเพื่อลูก ๆ จะได้กินดีอยู่ดี ให้เราภาวนาเพื่อเราจะได้เสียสละตนเอง เป็นต้นในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้

            2. “คิดถึงผู้อื่นให้มากขึ้น” ปกติเมื่อเราจะทำอะไร เรามักจะคิดถึงตนเองก่อน ช่วงมหาพรตนี้ขอให้เราคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้น ให้โอกาสคนอื่นได้เลือก ได้กิน ได้ใช้ก่อน เป็นต้นกับบุคคลที่ขาดโอกาสมากกว่าตัวของเรา

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก