UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"แห่ใบลาน" ข่าวดีวันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า (B)

"แห่ใบลาน"
ข่าวดีวันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า (B)
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024

ก.ความสำคัญ
         1. พระศาสนจักรฉลองสัปดาห์ที่หกในเทศกาลมหาพรต ที่เรียกว่า อาทิตย์พระทรมานและอาทิตย์แห่ใบลาน นี่เป็นเวลาของปี ที่เราจะได้หยุดเพื่อระลึกถึงและทบทวนชีวิตถึงเหตุการณ์ที่ช่วยเราให้ได้รับความรอดพ้นและการไถ่บาป

         2. เราระลึกถึงและทบทวนในระหว่างสัปดาห์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า แต่เป็นความตายและการกลับคืนชีพของเราเองในพระเยซูเจ้าด้วย ซึ่งจะส่งผลเพื่อการบำบัดเยียวยา การกลับคืนดี และการไถ่บาปความผิดของเรา ขอให้เราเข้ามีส่วนร่วมในพิธีกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยเราให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและลุ่มลึก เพิ่มความเชื่อของเรา และช่วยทำให้ชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

        3. พิธีกรรมวันนี้เชื่อมโยงช่วงเวลาที่ขัดแย้งตรงกันข้าม หนึ่งคือพระสิริรุ่งโรจน์ อีกด้านหนึ่งคือพระทรมาน คือ การต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม และเรื่องราวการถูกทดลอง ทรมานและความตายบนไม้กางเขนและการถูกฝังไว้ในคูหา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

        1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 50:4-7) บทอ่านจากประกาศกอิสยาห์วันนี้เป็นบทเพลงของผู้รับใช้ที่ฉายแสงให้เห็นชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้า เช่น พูดให้กำลัง รับฟัง อดทน ฯลฯ

        2.บทอ่านที่สอง (ฟป. 2:6-11) นำเสนอบทสรรเสริญเก่าแก่ของคริสตชนในยุคเริ่มแรกเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ว่าพระเยซูเจ้าคือใครและพันธกิจการช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและความตายได้อย่างไร

        3.พระวรสาร (มก. 15:1-39) ภาคแรกบรรยายถึงการต้อนรับพระเยซูเจ้าด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งใหญ่ พระองค์พร้อมกับศิษย์เดินทางเข้ามาเป็นระยะทางร่วม 3 กิโลเมตร จากภูเขามะกอกถึงกรุงเยรูซาเล็ม ในภาคที่สองเราได้รับฟังเรื่องพระทรมานขอพระเยซูเจ้าตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เราถูกท้าทายให้ตรวจสอบชีวิตของเราเองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้า เช่น เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ยูดาสผู้ทรยศ เฮโรดผู้เยาะเย้ยพระเยซูเจ้า ปีลาตผู้ที่ปฎิบัติตัวตรงข้ามกับมโนธรรมของตนเองโดยตัดสินประหารพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน และบรรดาผู้นำประชาชนที่รักษาตำแหน่งของตนในการกำจัดพระเยซูเจ้า.

ค.ปฏิบัติ

โอกาสนี้ขอให้เราพิจารณาตนเองด้วยการตอบ "คำถาม 5 ประการ" นี้
          1. พระเยซูเจ้าทรงร้องไห้เพราะบาปความผิดของฉันเหมือนกับที่พระองค์ทรงร้องไห้เมื่อเห็นชาวเยรูซาเล็มในตอนเริ่มต้นของการแห่ใบลานหรือไม่ ?

          2. ฉันเป็นต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผลหรือไม่ พระเจ้ามุ่งหวังให้ฉันผลิตผลในด้านความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สุภาพถ่อมตน นบนอบเชื่อฟัง ความรักเมตตา และการให้อภัย หรือตรงกันข้ามฉันกลับผลิตแต่ผลไม้พิษ คือ ความไม่บริสุทธิ์ ความอยุติธรรม ความหยิ่งผยอง ความเกลียดชัง ความอิจฉา และความเห็นแก่ตัว ?

          3. พระเยซูเจ้าจะชำระหัวใจของเราด้วยแส้หรือไม่ พระเยซูเจ้าไม่ยอมปล่อยให้พ่อค้ามาทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นตลาด ฉันเองได้กลับกลายเป็นคนที่ยึดติดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่าง ๆ ทั้งความคิด กิจการ คำพูด และการละเลยในการทำความดีต่าง ๆ หรือไม่ ?

          4. ฉันได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้าไว้ในใจของฉันหรือไม่ ฉันพร้อมที่จะมอบชีวิตของฉันในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ?

          5. เราเป็นเหมือนลาที่ให้พระเยซูเจ้านั่งระหว่างเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มหรือไม่ คือ การเสียสละรับใช้ ช่วยเหลือพระศาสนจักรและผู้อื่นด้วยความยินดีและจริงใจ ?

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก