UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 "จำพระองค์ได้ไหม" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา (B)
"จำพระองค์ได้ไหม"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา (B)
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024

ก.ความสำคัญ
           1. บทอ่านจากพระคัมภีร์ประจำอาทิตย์นี้เน้นให้เรา “ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ” ให้เราตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา มีความหวังในพันธสัญญา นำเราไปสู่การใช้โทษบาป ฟื้นฟูการดำเนินชีวิต กล้าเป็นประจักษ์พยานด้วยการปฏิบัติกิจการแห่งความรัก

           2. บทอ่านยังเตือนเราว่าจุดประสงค์ของการทุกข์ทรมาน ความตาย และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าได้ช่วยเราไถ่โทษเราให้พ้นจากบาปของเราเอง

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

           1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 3:13-15, 17-19) เปโตรประกาศให้ชาวยิวรับรู้ว่าคำทำนายเรื่องพระผู้ไถ่ได้สำเร็จลงแล้ว ให้พวกเขาได้กลับใจยอมรับพระเยซูเจ้าเพื่อบาปต่าง ๆ ของพวกเขาจะได้รับชำระล้าง

           2. บทอ่านที่สอง (1ยน. 2:1-5ก) ยอห์นตอบข้อสงสัยของชาวยิว โดยยืนยันเรื่องพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและกลับคืนพระชนมชีพเพื่อชดเชยบาปของมนุษย์ทั่วโลก

           3. พระวรสาร (ลก 24:35-48) นักบุญลูกา ได้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าปรากฏตัวให้ศิษย์สองคนได้เห็น พวกเขาจำพระองค์ได้หลังจากได้สนทนา บิขนมปัง ทานอาหารร่วมกัน ทรงชวนให้ดูบาดแผลและสัมผัสพระองค์ จากนั้นทรงยืนยันว่าคำทำนายจากพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวกับพระองค์ได้สำเร็จลงแล้ว ขอให้ทุกคนนำเรื่องนี้ไปประกาศให้ทุกคนได้ทราบเพื่อกลับใจใช้โทษ

ค.ปฏิบัติ

          1. “ร่วมมิสซาอย่างดี” ศิษย์ทั้งสองจำพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพขณะที่กำลังสนทนา บิขนมปังและทานเลี้ยงกัน ซึ่งเป็นรูปแบบของมิสซาฯในปัจจุบัน ให้เราตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจ้าและเข้ารับศีลมหาสนิทด้วยความสำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า และนำความรักและคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติ

          2. “เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์” พระเยซูทรงประสงค์ให้เราเป็นตา เป็นหู เป็นมือ เพื่อนำความรัก ความเมตตา และการให้อภัยของพระเยซูเจ้าไปมอบให้ผู้อื่นต่อไป

          3. “ดำเนินชีวิตแบบคนที่กลับคืนชีพแล้ว” สำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวของเรา ในตัวของเพื่อนพี่น้อง ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ในที่ทำงาน ในหน่วยงาน โรงพยาบาล โรงเรียน พระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราอยู่ในสังคม เป็นต้นอยู่กับคนยากจน คนที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่พระองค์ทรงรักเป็นพิเศษ

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก