UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ผู้เลี้ยงแกะที่ดี" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (B) วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024
"ผู้เลี้ยงแกะที่ดี"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (B)
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024

ก.ความสำคัญ

          1. อาทิตย์นี้บทอ่านทั้งสามเน้นความรักและพระทัยดีของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์โดยเปรียบเทียบกับผู้เลี้ยงแกะที่ดี ซึ่งคุณลักษณ์ของความรักความห่วงใยนี้สืบทอดมายังบรรดาผู้อภิบาลพระศาสนจักรในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ พระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช

          2. ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันกระแสเรียกการเป็นสงฆ์นักบวชลดน้อยลง ดังนั้นจึงขอให้เราร่วมใจกันภาวนา ให้พระสงฆ์นักบวชที่มีอยู่ ได้ดำรงตนในความสนิทชิดเชื้อกับพระเจ้า และให้มีผู้สนใจเข้าเป็นพระสงฆ์นักบวชมากยิ่งขึ้น

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

         1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 4:8-12): นักบุญเปโตรทำหน้าที่สงฆ์ของพระคริสต์อย่างกล้าหาญ โดยประกาศต่อหน้าบรรดาผู้นำชาวยิวว่าจะไม่มีความรอดพ้นจากบาปใด ๆ หากปราศจากพระเยซูเจ้า พระบุคคลที่พวกเขาได้ปฏิเสธกล่าวโทษ และนำไปตรึงกางเขน แม้ว่าพระองค์จะทรงกระทำแต่ความดี ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ที่สุดพระองค์ได้ชนะความตายและได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

         2. บทอ่านที่สอง (1ยน. 3:1-2): นักบุญยอห์นยืนยันให้เราทราบว่าพระเจ้าซึ่งเป็นเสมือนผู้เลี้ยงแกะที่ดีทรงรักเรา และโปรดให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้า

         3. พระวรสาร(ยน. 10:11-18) พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระองค์เองว่าทรงเป็น “ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” ทรงรู้จักและรักแกะของพระองค์ ทรงพร้อมที่จะตายแทนหากมีอันตรายเกิดขึ้น

ค.ปฏิบัติ

         1. “ให้เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี” ทุกคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นก็คือผู้เลี้ยงแกะ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ พ่อแม่ คุณครู คุณหมอ พยาบาล สภาภิบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกคนจะต้องรัก เอาใจใส่ ภาวนา ให้เวลา ดูแลความเป็นอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนที่อยู่ในความดูแล เป็นต้นนำพวกเขาด้วยแบบอย่างที่ดี

         2. “ให้เราเป็นลูกแกะที่ดี” เราในฐานะที่เป็นคริสตชนต่างเป็นลูกแกะ ผู้เลี้ยงแกะของเราได้แก่พระเยซูเจ้า ลำดับต่อมาก็คือพระสังฆราช ซึ่งท่านมอบหมายให้คุณพ่อเจ้าวัดช่วยดูแลให้การอภิบาลเรา เราจึงต้อง (1) เชื่อฟังคำสอนและคำแนะนำจากบทเทศน์และการสอนของท่าน (2) รับอาหารฝ่ายจิตจากผู้อภิบาลโดยการร่วมมิสซาฯ การภาวนา การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (3) ให้คำแนะนำ ดูแลความเรียบร้อย ให้กำลังใจ สวดภาวนาให้ผู้อภิบาล (4) เข้าสังกัดกลุ่มองค์กร หรือในงานศาสนบริการของวัด

         3. “ภาวนาเพื่อกระแสเรียก” ขอให้มีพระสงฆ์ นักบวชเพื่อจะได้มีผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณให้สัตบุรุษ มีผู้หล่อเลี้ยงความเชื่อ ผู้พิทักษ์ปกป้องความเชื่อ และส่งเสริมกระแสเรียกโดยให้การสนับสนุนและส่งบุตรชายหญิงเข้ารับการฝึกอบรมในบ้านเณรและบ้านผู้ฝึกหัด

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก