UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 "รักกัน" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา (B)

"รักกัน"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา (B)
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024

ก.ความสำคัญ
         1. ข่าวดีของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้เน้นเรื่อง "ความรัก” ซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนของพระเยซูเจ้า เป็นความรักที่ไม่ใช่แค่อารมณ์ แต่เป็นทั้งของประทานและคำสั่งจากพระเจ้าที่ให้เรารักตัวเอง รักผู้อื่น และรักพระเจ้า"

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

          1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 10:25-26, 34-35, 44-48) นักบุญเปโตรสอนเราว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคน เป็นรักที่ไม่ลำเอียงไม่เลือกทีรักมักที่ชัง ไม่จำกัดชนชาติใด และปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้รอดพ้นจากบาปกรรมต่าง ๆ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทรงต้อนรับโคเนลิอัส นายทหารโรมัน (คนแรกที่ไม่ใช่ชาวยิว) มาเป็นศิษย์ของพระองค์

          2. บทอ่านที่สอง (1ยน. 4:7-10) นักบุญยอห์นให้นิยามว่า “พระเจ้าคือความรัก” และอธิบายว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์โดยส่งพระบุตรมาตายเพื่อเรามนุษย์ ความรักจึงเป็นทั้งพระบัญญัติและหน้าที่ของเราศิษย์พระคริสต์ทุกคน

          3. พระวรสาร (ยน. 15: 9-17) หลังจากสอนให้เรามีความชิดสนิทพระเจ้าเหมือนกิ่งองุ่นที่ต้องยึดติดลำต้นแล้ว พระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์ให้เชื่อฟังพระบิดาโดยการปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรัก ซึ่งจะทำให้เราไม่แยกจากพระองค์เลย “ถ้าท่านปฏิบัติตามพระบัญญัติ ท่านก็ดำรงอยู่ในความรักของเรา” เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข รักที่เสียสละ เหมือนพระเยซูเจ้า

ค.ปฏิบัติ

         1. “เราต้องรักพระเจ้าโดยการแสดงความรักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพี่น้อง” ให้ความรัก ความไว้วางใจ ความเสมอภาค การให้อภัย การให้ความสุขความยินดี และการเสียสละตนกับเพื่อนพี่น้องในครอบครัว สังคม ที่ทำงาน

         2. “เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น” พระเยซูเจ้าแสดงความรักของพระบิดาเจ้าให้เราได้เห็น โดยมีชีวิตอยู่เพื่อเรา ตายเพื่อเรา ดังนั้นเราในฐานะศิษย์ของพระองค์เราจึงต้องเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละเวลา พระพร ความสามารถ ทุนทรัพย์ วัตถุสิ่งของเพื่อผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนเพื่อนพี่เหมือนน้อง ให้ความเคารพและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

         3. “เปิดโอกาสให้คนอื่น ๆ ได้มารู้จักพระเจ้า” โดยเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ มาร่วมมิสซา เรียนคำสอน หรือร่วมฉลองในโอกาสต่าง ๆ ของชุมชนศิษย์พระคริสต์

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก