UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"สืบสานงานของพระเยซู" ข่าวดี วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (B)

"สืบสานงานของพระเยซู"
ข่าวดี วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (B)
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024

ก.ความสำคัญ
        ข่าวดีวันอาทิตย์นี้เป็นเรื่องของพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ด้วยพระสิริรุ่งโรจน์หลังจากทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตเจ้าบ่อเกิดแห่งพลังอำนาจสวรรค์ให้บรรดาอัครสาวกและบัญชาให้อัครสาวกได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตและการเทศนาให้กับทุกคนทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้าพระผู้เสด็จสู่สวรรค์ยังคงประทับอยู่กับเรา เพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” พระองค์ประทับอยู่กับเราทุกเวลาและทุกสถานที่ เพื่อประทานพละกำลังฝ่ายจิต ซึ่งเป็นพลังของพระจิตเจ้าให้แก่โลกและตัวเราแต่ละคน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 1:1-11) บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ทรงสัญญาว่าจะส่งพระจิตเจ้า (ซึ่งเป็นพลังอำนาจจากเบื้องบน) ทรงแนะนำให้อัครสาวกรอคอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม และทรงบัญชาให้อัครสาวกทำการประกาศข่าวดีโดยการแสดงตนเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์

          2. บทอ่านที่สอง (อฟ. 1:17-23) น.เปาโลสอนเราว่าพระเจ้าทรงเผยแสดงพระอานุภาพของพระองค์โดยการกลับคืนพระชนมชีพและการเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา พระบิดาทรงแต่งตั้งพระคริสตเจ้าไว้เหนือสรรพสิ่ง ให้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร ให้เราได้ไว้วางใจ ดำรงชีวิตด้วยความเชื่อ โดยการปฏิบัติพันธกิจแห่งความรักที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เรา

         3. พระวรสาร (มก. 16:15-20) พระเยซูเจ้าทรงมอบพันธกิจสำคัญให้อัครสาวกทั้งสิบเอ็ดและพวกเราที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์ คือ “ท่านทั้งหลายจงอกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง...” หลังจากรับบัญชาแล้ว พวกเขาก็ได้แยกย้ายกันออกไปปฏิบัติพันธกิจทั่วโลกโดยการแสดงตนเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตและด้วยคำเทศน์สอน

ค.ปฏิบัติ
         1. “เราต้องเป็นผู้ประกาศข่าวดี และผู้เผยแผ่พระวรสาร” การเป็นคริสตชนหมายถึงการเป็นผู้ประกาศและเผยแผ่พระวรสาร มีความแตกต่างระหว่างการเทศน์สอนและการประกาศ เราเทศน์สอนด้วยคำพูด แต่เราประกาศด้วยการดำเนินชีวิต ให้เราวอนขอการทรงนำจากพระจิตเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าโดยการเป็นคริสตชนที่มีชีวิตที่โปร่งใส

         2. “เราต้องเรียนรู้คำสอนเรื่องการประกาศข่าวดี” พระเยซูเจ้าทรงสอนบทเรียนเรื่องความเชื่อ ความหวัง ความรัก การให้อภัย ความเมตตา และการไถ่บาปด้วยชีวิตและการเทศน์สอน และทรงมอบพันธกิจเดียวกันนี้ให้เราทุกคน ดังนั้นให้เราต้องเป็น “ศิษย์พระคริสต์” โดยศีลล้างบาป และเป็น “ศิษย์ธรรมทูต”โดยการประกาศข่าวดี เพื่อเป็นเช่นนี้ได้ เราต้องรู้จักพระเยซูเจ้าและคำสอนของพระองค์ให้มากขึ้นโดยการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน เรียนรู้คำสอนของพระศาสนจักร มีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าด้วยการภาวนา การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และการทำกิจเมตตา ให้เรานำพระเยซูเจ้าไปมอบให้ผู้อื่นด้วยการทรงนำและช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า

         3. “ยึดพระเยซูเจ้าไว้” เพื่อเป็นพลังในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราจะเอาชนะความสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อ ความกลัว ความกระวนกระวายใจและความห่วงกังวลโดยการรำพึงไตร่ตรองถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงเสด็จสู่สวรรค์ และบทเรียนต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสอน และเราจะได้ร่วมอยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์กับพระองค์ในเมืองสวรรค์เช่นเดียวกับพระองค์

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก