UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดี "สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า" (B)

ข่าวดี "สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า" (B)
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024

ก. ความสำคัญ
        1. ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เราคือศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา (วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์) และพระมารดามารีย์ในฐานะแม่ฝ่ายจิต (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)
        2. พระวรกายของพระคริสตเจ้า (Corpus Christi ) เป็นการฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าในฐานะที่เป็น "องค์อิมมานูเอล " หรือ "พระเจ้าผู้สถิตกับเรา" เพื่อให้เราได้โมทนาคุณพระองค์ที่ทรงประทับอยู่กับเราในศีลมหาสนิท
        3. การฉลองนี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการประทับอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดจากศีลมหาสนิท

เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิทจริงเพราะว่า
          1. พระเยซูเจ้าทรงสัญญาหลังจากทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคน 5,000 คน
          2. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
          3. พระเยซูเจ้าทรงบัญชาให้ศิษย์กระทำซ้ำเพื่อระลึกถึงพระองค์
          4. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า

           เราอธิบายเรื่องการประทับอยู่จริงของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทโดย คำว่า "การที่แผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า (transubstantiation)โดยการอวยพรพร้อมกับการกล่าวถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ (คำภาวนา) ของพระสงฆ์อัญเชิญพระจิตเจ้ามาทรงเปลี่ยนให้เนื้อแท้ (substance) ของแผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตอันรุ่งโรจน์จากการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าโดยที่รูปลักษณ์ภายนอก (accidents) เช่น สี ขนาด รสชาติ ฯลฯ ยังคงเดิม

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 24:3-8) โมเสสปะพรมเลือดของสัตว์บูชา บนพระแท่นและประชาชน เป็นการยอมรับพันธสัญญาจากพระเจ้าและเข้าเป็นประชากรของพระองค์
         2.บทอ่านที่สอง (ฮบ. 9:11-15) น.เปาโลยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงประทับตราพันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระองค์แทนเลือดสัตว์ในอดีต
         3.พระวรสาร (มก. 14:12-16,22-25) ให้รายละเอียดถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนพิธีกรรมสมัยโบราณให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา โดยใช้พระกายและพระโลหิตของพระองค์แทนเลือดแกะและแทนการปะพรม และทรงรับสั่งแก่เราทุกคนว่า "จงรับไปกิน...ดื่ม..นี่คือกาย..โลหิตของเรา"
         4. ศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทให้เป็นทั้งงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์และของถวายเป็นเครื่องพลีบูชา

ในฐานะศีลศักดิ์สิทธิ์
- ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ที่ประทานพระหรรษทานและชีวิตพระให้เรา
- ในฐานะอาหาร ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา

ในฐานะเครื่องพลีบูชา
- ศีลมหาสนิทเป็นการฉลองการเสียสละชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาบนเนินเขากัลวารีโอและฉลองการกลับคืนชีพ
- เราถวายการพลีชีพบูชาของพระเยซูเจ้าแด่พระบิดาเพื่อชำระล้างบาปของเรา โดยการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ค. ปฏิบัติ
1. ให้เรา “เชื่อศรัทธา” ถึงประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทโดยเข้ามารับพระองค์ด้วยใจจริง โดยการเตรียมตัวและใจอย่างดี และด้วยความเคารพ
2. ให้เรา “เป็นพยาน” ของพระคริสต์ เหมือนพระนางมารีย์โดยการนำพระคริสต์ไปมอบให้ผู้อื่น ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและทุก ๆ ที่ท่านไป “นำความรัก” ความเมตตา การให้อภัยไปมอบให้
3. ให้เรา “ถวายตัวของเรา” เป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นพร้อมกับพระเยซูเจ้า วอนขออภัยในความผิดบาป แสดงความกตัญญูรู้คุณสำหรับพระพรต่าง ๆ ที่ได้รับ และวอนขอพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิต

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก