UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
"ปลูกพระอาณาจักรของพระเจ้าในใจ"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024

ก.ความสำคัญ

        1. ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เชิญชวนเราให้ความสำคัญเรื่องการก่อกำเนิดและการเติบโตของการปกครองของพระเจ้า (พระอาณาจักรของพระเจ้า) ทั้งในจิตใจของเราแต่ละคนและพระศาสนจักรโดยส่วนรวม จากการเริ่มต้นเล็ก ๆ และเรียบง่าย การเติบโตอย่างช้า ๆ และอย่างล้ำลึกภายใต้การทรงนำของพระจิตเจ้า

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสค. 17:22-24) ประกาศกเอเสเคียลได้พูดถึงคำพยากรณ์เรื่องพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ช่วยเราให้รอดที่พระเจ้าจะทรงส่งมาโดยผ่านทางเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด โดยเปรียบเหมือนกิ่งสนเล็ก ๆ ที่ถูกนำไปปลูกไว้บนยอดเขา จนเติบโตสูงเด่นเป็นที่พักอาศัยของนกกา และร่มเงาทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

         2. บทสดุดี (สดด. 92) เราภาวนาว่า “ผู้ชอบธรรมจะเจริญงอกงามดั่งต้นอินทผลัม จะเติบโตประดุจสนสีดาร์แห่งเลบานอน”

         3. บทอ่านที่สอง (2คร. 5:6-10) นักบุญเปาโลสอนคริสตชนชาวโครินธ์ว่าพวกเขาจะต้องทำให้พระอาณาจักรและการปกครองของพระองค์เติบโตแผ่ขยายออกไปในชีวิตของเขาแต่ละคนโดยการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งจะทำให้พวกเขาสมควรที่จะได้รับรางวัลจากการพิพากษาครั้งสุดท้าย

         4. พระวรสาร (มก. 4:26-34) พระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบการเติบโตของพระอาณาจักรของพระเจ้ากับเมล็ดพืชเล็ก ๆ ซึ่งเริ่มจากต้นเล็ก ๆ จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ มีผลที่ช่วยเหลือชาวสวน เหมือนเมล็ดข้าวสาลีที่ค่อย ๆ เติบโตจนกระทั่งช่วยทำให้ชาวนามีแป้งมีข้าวกิน

เช่นเดียวกันพระอาณาจักรหรือการเข้าปกครองในใจของเรานั้น เริ่มจากเล็ก ๆ ในใจของเรา และค่อยขยายออกไปสู่โลกกว้าง ทั้งนี้โดยการทรงนำของพระจิตเจ้าและความร่วมมือของเรามนุษย์

ค.ปฏิบัติ
         1. “เริ่มจากตัวเรา” ขอให้เราเปิดหัวใจของเราต้อนรับเมล็ดพันธุ์แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า โดยการฝังพระวาจาของเจ้าไว้จิตใจของเรา เมื่อเราอ่านหรือฟังพระวาจาของพระเจ้า เก็บพระวาจาที่ประทับใจไว้ในใจ แล้วนำไปไตร่ตรอง วันละเล็กวันละน้อยโดยการทรงนำของพระจิตจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายซึ่งก็คือพระประสงค์ของพระเจ้า และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต

         2. “หล่อเลี้ยง” พระอาณาจักรของพระเจ้า หรือการยอมให้พระเจ้าเข้าเข้าปกครองเรา โดยการระลึกถึงพระพระวาจานั้นบ่อย ๆ การอ่านพระคัมภีร์ การเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ และการสวดภาวนา เพื่อให้พระวาจา การเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้น

         3. “การปฏิบัติ” การนำพระวาจาของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตจริง ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งแข็งแกร่ง เติบโต

         4. “ขยายผล” คือการแบ่งปันพระวาจาให้ผู้อื่นได้รับรู้ เชิญชวนผู้ที่มีความต้องการเปิดใจต้อนรับพระเจ้าให้เข้ามาปกครองจิตใจ จนขยายออกไป นำความสดชื่น มาสู่ชีวิตของทุกคนที่เปิดใจต้อนรับพระองค์

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก