UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 "พระเยซูหลับ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (B)"พระเยซูหลับ"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2024

ก.ความสำคัญ    
    1. ชีวิตคนเราเหมือนกับการล่องเรือไปท่ามกลางทะเลที่ไม่มีวันหลับ บางครั้งราบรื่น บางครั้งเต็มไปด้วยพายุ
    2. พายุร้ายในชีวิตมีมากมายหลายอย่าง เช่น โรคภัยไข้เจ็บ การอพยพย้ายถิ่น การไม่มี่ที่อยู่อาศัย ไม่มีงานทำ ไม่มีอาหารการกิน ความแตกแยก ความรุนแรง เสพติด ฯลฯ
    3. คนเราหาทางออกด้วยวิธีการต่าง ๆ บางคนหนีปัญหา บางคนประชดชีวิต บางคนหันไปกินไปดื่ม ปล่อยเนื้อปล่อยตัว แต่วันนี้พระวาจาของพระเจ้าเตือนใจเราว่า ท่ามกลางความมืดมิดในชีวิตมีพระเจ้าอยู่และพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1. บทอ่านที่หนึ่ง (โยบ. 38:1,8-11) พระเจ้าทรงเตือนโยบให้ระลึกถึงพระองค์ อย่าลืมพระองค์ในยามที่มีความทุกข์ ในขณะที่เพื่อนของเขาชักชวนให้หลบหน้าจากพระเจ้า
    2. บทอ่านที่สอง (2คร. 5:14-17) นักบุญเปาโลเตือนชาวโครินธ์ให้คิดถึงความรักของพระเจ้าที่ยอมตายเพื่อพวกเขา ทำให้พวกเขาเป็นคนใหม่ และขอให้ดำเนินชีวิตโดยมีชีวิตที่สนิทกับพระองค์
    3.พระวรสาร (มก. 4:35-41) นักบุญมาระโกเล่าเรื่องบรรดาอัครสาวกอยู่ในเรือพร้อมกับพระเยซูเจ้า แต่เกิดพายุแรงกล้าในขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังบรรทมอยู่ท้ายเรือ ซึ่ง ดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงสนใจพวกเขา จนพวกเขามาปลุก ที่สุดพระองค์ทรงลุกขึ้นและบังคับพายุให้สงบ

ค.ปฏิบัติ
    1. “ยอมรับความจริง” บรรดาศิษย์ตกใจกลัว เพราะพายุพัดแรงกล้า ชีวิตเรามีปัญหามากมาย ลองคิดดูท่านมีว่าปัญหาอะไรที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ สัก 2 ประการ อย่าปิดบังหรือซ่อนเร้น หรือเสแสร้ง ปิดหูปิดตา
    2. “บอกพระเยซูเจ้า” หาเวลานั่งนิ่ง ๆ บอกพระองค์ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ความทุกข์กังวล ความห่วงใย ความความหนักอกหนักใจ
    3. “ฟังเสียงพระองค์” เปิดใจให้พระองค์ได้พูดกับเราในส่วนลึกของจิตใจ เราจะได้รับกำลังใจ ความริเริ่ม ความกล้าหาญที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหานั้น ซึ่งอาจจะเกิดจากความช่วยเหลือของเพื่อนพี่น้องสมาชิกในชุมชนวัด
    4. “รับศีลศักดิ์สิทธิ์” เป็นต้นรับพลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ และจากศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก