UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 071/2024

การฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการถวายมิสซังไทยแด่แม่พระ (ค.ศ.1924 – 2024)
และการเตรียมจิตใจคริสตชนสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ (Jubilee 2025 – Pilgrim of Hope)

           ในวาระครบรอบ 100 ปี ที่พระสังฆราชเรอเน มารีย์ ยอแซฟ แปร์รอส ประมุขมิสซังสยามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ของมิสซังในขณะนั้น (ระหว่างปี ค.ศ.1909-1947) ได้ถวายมิสซังไทยแด่พระนางพรหมจารีย์มารี โดยในช่วงการเข้าเงียบประจำปีของเหล่ามิชชันนารี ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน ค.ศ.1924 พระคุณเจ้าแปร์รอสพร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ได้จัดพิธีถวายมิสซังไทยแด่แม่พระ หลังจากนั้น ได้มีเอกสารเป็นคำประกาศชื่อว่า “ข้อประกาศด้วยการถวายมิซซังไทยสิทธิ์ขาดแก่พระนางมหาพรหมจารีมเรีย” ลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1925 พร้อมกับได้กำหนดบทภาวนามีชื่อว่า “บทถวายมิซซังไทยแก่แม่พระมหามเรีย” ซึ่งเป็นต้นแบบของบทภาวนาที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้สวดถวายประเทศไทยในปัจจุบัน

          คริสตชนไทย ล้วนสำนึกในความรักเมตตาของพระเจ้า ที่ทรงประทานพระพรนานัปการแก่พระศาสนจักรคาทอลิกและแผ่นดินไทย โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ ผู้ทรงได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ การฉลองครบรอบ 100 ปีของการถวายมิสซังไทยแด่แม่พระ นับเป็นโอกาสอันดีที่คริสตชนไทยจะได้โมทนาคุณพระเจ้า และวอนขอพระทัยกรุณาของพระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า พระชนนีของพระเจ้า เป็นที่พึ่งของคริสตชนไทย ได้โปรดเสนอวิงวอน เพื่อประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยความสงบสุข มีสามัคคีธรรมให้คริสตชนมีความรักความศรัทธาแรงกล้า และขอให้งานประกาศพระวรสารมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่ง ๆ ขึ้น

           จึงกำหนดให้มีการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปีการถวายมิสซังไทยแด่แม่พระ และยังเป็นโอกาสอันดีและเหมาะสม เพื่อให้คริสตชนไทยได้เตรียมจิตใจอย่างดี เพื่อเข้าสู่การเฉลิมฉลองสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ (Jubilee 2025 – Pilgrim of Hope 24 ธันวาคม 2024 – ธันวาคม 2025)

โดยกำหนดให้มีการเฉลิมฉลอง และกิจกรรมเพื่อการเตรียมจิตใจ ดังต่อไปนี้

         1) รณรงค์ให้มีการสวดบทภาวนาถวายประเทศไทยแด่พระนางมารีย์ ระหว่างหรือหลังมิสซาประจำวัน และวันอาทิตย์
         2) รณรงค์ให้มีการสวดบทภาวนา “ถวายครอบครัวแด่แม่พระ” ในครอบครัว ในชุมชนคริสตชนย่อย (BEC) และในการประชุมกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกต่างๆ
        3) แต่ละสังฆมณฑลให้มีการเฉลิมฉลองตามที่พระสังฆราชแต่ละสังฆมณฑลจะกำหนดวันฉลองตามที่เห็นสมควร
        4) การเฉลิมฉลองโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในระดับสภาพระสังฆราช ในโอกาสบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2024

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2024

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรทุกท่าน

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 


:::: Download ประกาศฯ ::::

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก