UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 ปกิณกสาระพิธีกรรม /  bosconoom /  24 มีนาคม 2565 /  36 views

ปกิณกสาระพิธีกรรม EP.26.1
ตอน Q&A ร่วมพิธีและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ในนิกายอื่น ได้หรือไม่ ?
โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
ประธานคณะกรรมการเพื่อพิธีกรรมสังฆมณฑลราชบุรี

ตอบ กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 844 ได้กล่าวว่า
วรรค ๑ ศาสนบริกรคาทอลิกบริการศีลศักดิ์สิทธิ์ได้โดยชอบแก่คริสต ชนคาทอลิกเท่านั้น เช่นเดียวกัน คริสตชนคาทอลิกจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้โดย ชอบจากศาสนบริกรคาทอลิกเท่านั้น โดยคงไว้ซึ่งข้อกําหนดใน วรรค ๒ ๓ และ๔ ของมาตรานี้ และมาตรา ๘๖๑ วรรค ๒

วรรค ๒ เมื่อมีความจําเป็น หรือผลประโยชน์จริงๆ ฝ่ายวิญญาณเรียก ร้อง อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไม่สามารถเข้าหาศาสนบริกรคาทอลิกได้ เพราะ เหตุทางกายหรือใจ โดยหลีกเลี่ยงอันตรายของความผิดหลง หรือลัทธิไร้ ความแตกต่างแล้ว ก็รับศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท ศีลเจิมคนไข้ได้โดยชอบ จากศาสนบริกรที่ไม่ใช่คาทอลิก ซึ่งในวัดของศาสนบริกรเหล่านี้ ศีล ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมีผล

พระศาสนจักรคาทอลิกตะวันออกแน่นอนว่าสามารถรับได้โดยไม่ ต้องสงสัย เช่น Syro-Malabar Catholic Church: India, Chandean Catholic Church: Iraq แต่หากเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่คา ทอิกจะต้องดูว่าศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเป็นผลหรือไม่ ซึ่งในคํา แนะนําก็คือมีความเชื่อตรงกันหรือไม่ ส่วนใหญ่นิกายออร์โธดอก ซ์จะมีความเชื่อตรงกับคาทอลิก เพราะไม่ได้ขัดแย้งความเชื่อ แต่เป็นเรื่องอํานาจการปกครองในพระศาสนจักร

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก