UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

อบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง”
อบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง”

          วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 คณะกรรมการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ สังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรม “การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” โดย พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์ผู้บริหารสำนักงานและบุคลากรสังฆมณฑลราชบุรี ณ บ้านพระหฤทัย SS.CORDIS JESU

สำหรับเนื้อหาหลัก
มุมมองของพระศาสนจักรต่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก/กลุ่มคนเปราะบาง โดย คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาลและกรรมการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ สังฆมณฑลราชบุรี
๐ เนื้อหาเกี่ยวกับ “สิทธิเด็กและความรุนแรงทุกรูปแบบ” โดยทีมวิทยากรจาก คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพและผู้ถูกคุมขัง
๐ เนื้อหาที่เกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก” โดย จนท.ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี
๐ เนื้อหาเกี่ยวกับ “พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และฉบับที่แก้ไข รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” วิทยากร โดย คุณภาคย์ ฉัตรภูมิรุจี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายสำหรับเด็กหรือเยาวชน”

            บุคลากรของสังฆมณฑลราชบุรีทุกคนจะต้องตระหนักรู้และมีส่วนในการปกป้องคุ้มครอง อีกทั้งยังลงลายมือชื่อในเอกสาร “จรรยาบรรณและกฎเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ทำงานและอาสาสมัครที่ทำงานในสังฆมณฑลราชบุรี ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง" (Code of Conduct for Employees and Volunteers of the Diocese of Ratchaburi Working with Minor) อีกด้วย

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก