UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน
         วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2024 เวลา 09.30 น. พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ค่าย "Laudate Deum-ขอสรรเสริญพระเจ้า"และฉลองค่ายคำสอนปีที่ 50 ณ หอประชุมเซนต์ฟรังซิส โรงเรียนดรุณาราชบุรี

😇ในปีนี้มีเด็กคำสอนรับศีลทั้งหมด 76 คน ชาย 47 คน หญิง 29 คน แบ่งเป็น
💦ศีลล้างบาป 2 คน
💧ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท 4 คน
🍞ศีลมหาสนิท 24 คน
🍷ศีลมหาสนิทและกำลัง 9 คน
🔥ศีลกำลัง 32 คน
🕯รื้อฟื้นคำสัญญาฯ 5 คน
😊มาสมทบรับศีล 8 คน แบ่งเป็น
🍞ศีลมหาสนิท 1 คน
🍷ศีลมหาสนิท+ศีลกำลัง 3 คน
🔥ศีลกำลัง 4 คน
🎉รวมผู้รับศีลทั้งหมด 84 คน
🙇‍ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นเจ้าของงานศักดิ์สิทธิ์นี้
🙏ขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้ค่ายคำสอนเกิดขึ้น และดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี
🙏ขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน พ่อแม่ผู้ปกครองที่เอาใจใส่ พยายามปลูกฝังและพัฒนาความเชื่อของลูกหลานของท่าน
🥰ค่ายจบแล้ว แต่ชีวิตแห่งความเชื่อของลูกหลานของท่าน อยู่ในการนำทางของพวกท่านต่อไป พาเขาไปวัด แก้บาปรับศีล และภาวนาเป็นประจำทุกวัน นำความรัก การช่วยเหลือรับใช้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิต เพื่อเป็นคริสตชนที่เข้มแข็ง มั่นคงต่อไป

📸ภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ราชบุรี

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก