UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี
ชื่อ-นามสกุล                 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
วันเกิด                         10 ธันวาคม 2502/1959
วันบวช                        9 พฤษภาคม 2530/1987
อภิเษกเป็นพระสังฆราช    4 เมษายน 2552/2009
ตำแหน่ง                      พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี

ประวัติ

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก