UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณพ่อยอห์น บอสโก ประเสริฐ  นพคุณ

ชื่อ - นามสกุล          คุณพ่อยอห์น บอสโก ประเสริฐ นพคุณ

วันเกิด                     24 พฤษภาคม 2473/1930

วันบวช                     4 พฤษภาคม 2501/1958

มรณะภาพ                12 พฤศจิกายน 2559/2016

บิดา    ลูกา       มา     นพคุณ
มารดา    มารีอา     แป้น     นพคุณ
พ่อบวช  -  แม่บวช    นายแพทย์ ยอแซฟ วิเชียร  -  นาง มารีอา  มาลา   เสรีบุตร

การศึกษา  
    ระดับประถม    ป.4  โรงเรียนเรืองวิทย์  ปี  1942

    ระดับมัธยม    ม.6  โรงเรียนดรุณานุเคราะห์  ปี 1952
    ระดับอุดมศึกษา  
    -สาขาปรัชญาศาสตร์    บ้านเณรบางช้าง บางนกแขวก
    -สาขาเทวศาสตร์  ปี 1954  -  1957 บ้านเณรพระหฤทัย ปูนามัลลี อินเดีย

พิธีแต่งตั้ง , บวชสังฆานุกร และบวชพระสงฆ์
    -  ผู้อ่านพระคัมภีร์    วันที่    7  กันยายน  1955 (อินเดีย)
            โดย    พระสังฆราชผู้ช่วย การ์วัลโล  
    -  ผู้ช่วยพิธีกรรม    วันที่    8  กันยายน  1956 (อินเดีย)
            โดย    พระสังฆราชผู้ช่วย การ์วัลโล  
    -  สังฆานุกร    วันที่    21  ธันวาคม  1957 (อินเดีย)
            โดย    พระอัครสังฆราช หลุยส์ มาทีอัส   
    -  พระสงฆ์        วันที่    4  พฤษภาคม  1958 (วัดเพลง)
            โดย    พระสังฆราช เปโตร   คาเร็ตโต

บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี  1958  -  1960    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1960  -  1961    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง  
ปี  1961  -  1963    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย  
ปี  1963  -  1964    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
                            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย วัดเพลง   
ปี  1964  -  1974     เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การีตา  บางตาล   
ปี  1974  -  1979     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง   
ปี  1979  -  1984     เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย   
ปี  1984  -  1986     เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล    
ปี  1986  -  1988     เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย  
ปี  1988  -  1989     เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง   
ปี  1989  -  1990     พัก – เข้ารับการอบรมที่สถาบัน E.A.P.I.
ปี  1990  -  1992     เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1992  -  1997     เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี    
ปี  1997  -  1999     เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง   
ปี  1999  -  2000     เจ้าอาวาส อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                             เจ้าอาวาส วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน
ปี    2000  -  2001    เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
ปี    2001  -  2002    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
ปี    2002  -  2003    เจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า
ปี    2003  -  2015    พักประจำศูนย์ราชบุรี  
8  ตุลาคม  2015       เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
                             ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ
12 พฤศจิกายน 2016    
เสียชีวิตเนื่องจากอาการปอดติดเชื้อขั้นรุนแรงจนทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
มอบดวงวิญญาณกลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า เมื่อเวลา 14.56 น. ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
13-16 พฤศจิกายน 2016  พิธีสวดภาวนาอุทิสและบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
17 พฤศจิกายน 2016        พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

คติพจน์      PER  CRUCEM  AD  LUCEM   “สู่สว่างทางกางเขน”  

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก