UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

    สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ ๑๖ ได้กล่าวไว้ในพระสมณสาสน์ “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (DEUS CARITAS EST) ว่า “ธรรมชาติล้ำลึกที่สุดของพระศาสนจักร แสดงออกมาในความรับผิดชอบ ๓ ประการด้วยกัน คือ
๑.การประกาศข่าวดี ๒.การเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ ๓.การประกอบกิจเมตตาธรรม

    หน้าที่ทั้งสามอย่างนี้เอื้อกันและกันและไม่อาจแยกจากกันได้ สำหรับพระศาสนจักร งานกิจเมตตาเป็นส่วนหนึ่งแห่งธรรมชาติของพระศาสนจักร เป็นการแสดงออกที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งการเป็นพระศาสนจักรของตนเอง” งานเมตตากิจหรือพันธกิจรัก รับใช้ จึงเป็นธรรมชาติของพระศาสนจักรที่ละเลยไม่ได้  นักบุญออกัสตินกล่าวว่า “หากท่านเห็นกิจเมตตาธรรม ท่านก็เห็นพระเจ้า” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิกในปัจจุบันนี้ พระองค์ท่านได้กล่าวไว้ในสมณสาสน์ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (EVANGELII GAUDIUM) ว่า “ชุมชนทุกแห่งในพระศาสนจักร ซึ่งอ้างว่าอยู่อย่างสงบโดยไม่มีความห่วงใยที่จะคิดสร้างสรรค์ และปราศจากความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนยากจนดำเนินชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี เมื่อเป็นเช่นนี้ชุมชนนั้นก็เสี่ยงต่อการแตกแยก”


    ชีวิตของพระศาสนจักรคาทอลิกเดินทางในวิถีทางของกิจเมตตาธรรม ตามจิตตารมณ์ของคุณค่าพระวรสารตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนให้รัก รับใช้ ตลอดระยะเวลายาวนานกว่าพันปี ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาจะได้รับรู้รับทราบถึงพระสมณสาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ประกาศเป็นเอกสารทางการเป็นคำสอนด้านสังคม ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องหมายกาลเวลาหรือสัญญาณเตือนให้คริสตชนได้ตระหนักรู้เท่าทัน โดยไม่หลงไปตามกระแสของโลกอย่างสุดโต่งจนหลงลืมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า  การย้ำเตือนเสมอว่าพระศาสนจักรเป็นของคนยากจนเพื่อคนยากจนสำหรับคนยากจน   บ่อยครั้งที่ผ่านมาความยุติธรรม สันติสุข ความชื่นชมยินดีที่เป็นเนื้อหาของการประกาศอาณาจักรพระเจ้า ก็ปรากฏในหมู่ผู้คนที่ติดตามพระเยซูเจ้า โดยการอยู่ข้างเคียงผู้ยากไร้ในงานประกาศข่าวดีในยุคนี้เราพบสัญญาณแห่งกาลเวลาจากการดำเนินชีวิตและคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้กับเราบรรดาคริสตชน โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรในฝ่ายสังคมสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อปลุกจิตสำนึกถึงคำสอนของพระเยซูในจิตตารมณ์สวรรค์มากกว่าจิตตารมณ์ของโลก การลดมายาคติเพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมให้บรรดาผู้ยากไร้ ผู้รอโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและฟังพี่น้องเหล่านี้มากขึ้น การตื่นตัวในความเชื่อที่เป็นความปรารถนาอย่างลึกซึ้งที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง สังคม โลก ในการถ่ายทอดคุณค่า และมอบบางสิ่งบางอย่างที่ดี การตระหนักในพระศาสนจักรที่มีพระวรสารแห่งพระเมตตากรุณาและความรัก
ของมนุษย์ ดั่งบุญราศีเทเรซา แห่งกัลกัตตากล่าวว่า “ให้เราทำสิ่งเล็กเล็ก แต่ทำด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่”

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก