UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

    เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (เอกสารทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒) ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ หลังจากนั้นมีการสัมมนาในห้องประชุมใหญ่ก่อนที่จะแยกย้ายไปเป็นกลุ่มตามห้องที่กำหนดหัวข้อไว้  ยอมรับว่าผู้เข้าประชุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย มีเรื่องท้าทายให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนยากจนที่จะเข้าถึงกระบวนการความยุติธรรมในสภาพสังคมที่เหลื่อมล้ำ การเอารัดเอาเปรียบกลุ่มชาติพันธุ์ พี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการดูแลสิ่งแวดล้อมผืนป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกคนออกจากป่า ทั้ง ๆ ที่คนเหล่านั้นอยู่ดูแลรักษาป่าตามวัฒนธรรมวิถีชีวิตพอเพียงมานาน แต่ก็ออกกฎหมายประกาศทับที่ของพี่น้องชาติพันธุ์กล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกป่า จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมในชีวิตของบิลลี่นักต่อสู้สิทธิมนุษยชน เพื่อสิทธิของพี่น้องชุมชนบ้านโป่งลึก-บางกลอย ที่ถูกบังคับให้หายตัวไปนับเกือบ ๒ ปีจากพื้นที่ป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี   กระแสของการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกก็มาแรง จนภาระตกอยู่กับเกษตรกรที่ยากจนตกเป็นจำเลยโดยถูกกล่าวหาว่าทำลายสิ่งแวดล้อม เพียงแค่ตัดต้นยางของตนเองเพื่อปลูกใหม่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ก็ถูกดำเนินคดีเสียค่าปรับจำนวนเงินเป็นล้าน

    อีกประเด็นหนึ่งที่มีการนำเสนอคือ คนไร้สัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยที่ยื่นเรื่องกับทางอำเภอตามข้อเท็จจริงในสิทธิที่ควรได้รับพิจารณา แต่ก็ต้อง...รอ...รอ...โดยไม่มีคำตอบ ขณะที่บางคนก็ใกล้จะสำเร็จการศึกษา.....แล้วการพัฒนาที่ไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน อยู่กันอย่างมีความสุขที่ยึดเอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจะเป็นจริงได้อย่างไร...ทำให้อดคิดถึงเรื่องราวที่มีการถกเถียงในที่ประชุมอื่นว่า...แม้แต่เด็กพิการที่เกิดในเมืองไทยก็ต้องเป็นคนไร้สัญชาติที่ไม่มีโอกาสได้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ ซึ่งในกรณีนี้ก็มีบางท่านแย้งว่า คนเหล่านี้ไม่ได้เสียภาษีช่วยเหลือรัฐแต่ก็จะหวังจะได้รับความช่วยเหลือ...แต่ก็มีมุมมองที่ต่างออกไปว่า...อย่าลืมทุกวันนี้ธุรกิจพลังงานที่เติบโต สังคมไทยมีพลังงานใช้ในทุกภาคส่วนก็เพราะส่วนหนึ่งมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-พม่า ที่เป็นภัยพิบัติต่อมวลมนุษยชาติ พี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหนีภัยความตาย...ด้วยยุทธศาสตร์ ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อเคลียร์พื้นที่ขับไล่ด้วยความรุนแรง ซึ่งไม่ปรากฏในสื่อ สิ่งพิมพ์มากนัก

    ที่ผ่านมา หลายเรื่องหลายประเด็นที่ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น นับว่ามีประโยชน์ต่อการวางแผนฯ แต่จะเป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติในกรอบ ๕ ปี เพื่อบรรลุตามหลักการ ๔ ข้อ ที่วางไว้นั้น ต้องมีความกล้าหาญในการเข้าสู่ความจริง ให้สังคมไทยรับรู้ความจริงมากขึ้น ที่จะต้องให้ความห่วงใยคนยากจน คนด้อยโอกาส ผู้ยากไร้เป็นกลุ่มแรก ซึ่งเป็นไปตามสมณสาสน์ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่กล่าวว่า “ชุมชนทุกแห่งในพระศาสนจักร ซึ่งอ้างว่าอยู่อย่างสงบ โดยไม่มีความห่วงใย ที่จะคิดสร้างสรรค์ และปราศจากความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนยากจนดำเนินชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี เมื่อเป็นเช่นนี้ชุมชนนั้นก็เสี่ยงต่อการแตกแยก” (ข้อ 207)

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก