UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


 นัยแห่งกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 227 คือ
      1. ฆราวาสมีเสรีภาพในการเลือกอาชีพที่สุจริตเหมือนประชาชนทั่วไป
      2. ฆราวาสต้องบูรณาการความเชื่อกับการงานอาชีพของตน ให้ทุกคนพบข่าวดีจากชีวิตประจำวันและการงานความรับผิดชอบ
      3. ฆราวาสต้องสนใจคำสอนของพระศาสนจักรเพื่อให้ตนพัฒนาความเชื่อและศีลธรรมตามคำสอนนั้น
      4. ฆราวาสมีอิสรเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้การยอมรับอำนาจของผู้มีอำนาจของพระศาสนจักร
      5. ฆราวาสมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อความดีของส่วนรวมโดยมีความเคารพต่อบุคคลเป็นสำคัญ

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอิสรเสรีภาพของฆราวาส มีดีงนี้

       6.1.1 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 843 วรรค 1 กล่าวว่า “ศาสนบริกรไม่สามารถปฏิเสธศีลศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้มาขอรับตามโอกาสอันควร อยู่ในสภาพพร้อมและไม่ถูกห้ามรับศีลเหล่านั้นโดยกฎหมาย”

      6.1.2 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 883 วรรค 2 กล่าวว่า “ตามตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนทั้งผู้อภิบาลวิญญาณและบรรดาคริสตชนต่างมีหน้าที่เอาใจใส่เตรียมผู้มาขอรับศีลศักดิ์สิทธิ์โดยรับข่าวดีและเรียนคำสอน โดยถือตามกฎเกณฑ์ซึ่งผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจกำหนดไว้”

       6.1.3 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 285 วรรค 3 ห้ามสมณะรับตำแหน่งทางการเมืองแต่ให้เสรีภาพแก่ฆราวาสความว่า “ห้ามสมณะรับตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ ซึ่งทำให้มีส่วนในการใช้อำนาจฝ่ายบ้านเมือง”

       6.1.4 กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 287 วรรค 2 ให้เสรีภาพแก่ฆราวาสแต่ห้ามสมณะมีบทบาทในพรรคการเมืองความว่า “สมณะต้องไม่มีส่วนอย่างมีบทบาทในพรรคการเมืองและในการบริหารสหภาพแรงงาน เว้นไว้แต่ว่าเป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันสิทธิของพระศาสนจักร หรือเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ส่วนรวมตามวิจารณญาณของผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจฝ่ายพระศาสนจักร”

6.2 อิสรภาพของฆราวาสตามคำสอนของสังคายนาวาติกันที่ 2

        6.2.1 พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร (LUMEN  GENTIUM) ข้อ 37 กล่าวว่า “พวกฆราวาสก็เช่นเดียวกับสัตบุรุษ คริสตชนทั้งหลาย เขามีสิทธิ์ในทรัพย์ด้านวิญญาณของพระศาสนจักร เป็นต้น ในอันที่จะได้รับอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ อาหารแห่งพระวาจาของพระเป็นเจ้า และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากเจ้าหน้าที่ศาสนบริการ เขาเพียงแต่ต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงความต้องการและความปรารถนาของเขาอย่างมีอิสรเสรีและด้วยความไว้วางใจประสาบุตรของพระเป็นเจ้าและประสาเป็นพี่น้องในพระคริสตเจ้า อันความรู้ความสามารถและตำแหน่งหน้าที่ที่เขามี เขามีสิทธิ์และบางทีมีหน้าที่อีกด้วยที่จะแจ้งให้ทราบถึงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพระศาสนจักรโดยเมื่อมีเหตุกรณี โดยเสนอเรื่องราวต่อองค์การต่างๆที่พระศาสนจักรได้ตั้งไว้และให้เขาแสดงออกโดยสม่ำเสมอ ซึ่งความจริงใจ ความกล้าหาญและความรอบคอบทั้งด้วยความเคารพและความรักต่อบุคคลที่เพราะได้รับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ท่านจึงเป็นตัวแทนของพระคริสตเจ้า”

         GAUDIUM ET SPES6.2.2 พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน (GAUDIUM  ET SPES) ข้อ 26 กล่าวว่า “แต่ในขณะเดียวกันก็มีการสำนึกยิ่งขึ้นถึงศักดิ์ศรีอันสูงส่งของบุคคลมนุษย์ ซึ่งประเสริฐกว่าสิ่งใดๆและมีสิทธิ์กับหน้าที่ทั่วไปและละเมิดไม่ได้ ฉะนั้นต้องจัดการให้มนุษย์มีทางได้รับสิ่งต่างๆที่ต้องการเพื่อดำรงชีวิตที่เหมาะสมแก่สภาพมนุษย์อย่างแท้จริง เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่ สิทธิที่จะเลือกอาชีพอย่างอิสระและตั้งครอบครัว สิทธิในการอบรม ในการทำงาน ในชื่อเสียง ในความนับถือ ในการหาความรู้ตามสมควร สิทธิที่จะปฏิบัติตามมโนธรรมของตน สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองชีวิตส่วนตัว และมีส่วนเสรีภาพอันชอบธรรมของตน สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองชีวิตส่วนตัวและมีส่วนเสรีภาพอันชอบธรรมของตน เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องถือศาสนา”


         6.2.3 พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน (GAUDIUM  ET  SPES) ข้อ 43 กล่าวว่า “บ่อยๆทัศนะความเห็นตามพระคริสต์ธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆชักจูงฆราวาสให้ตัดสินในเรื่องเดียวกันไปอีกทางหนึ่งโดยมีความสุจริตเท่าเสมอกัน ตามที่เกิดมีเช่นนี้บ่อยๆและก็เป็นเรื่องธรรมดา คนหลายคนอาจเอาความเห็นของคนนี้หรือคนนั้นไปปนกับข้อความในพระวรสารได้ง่ายๆ โดยบางทีขัดต่อเจตจำนงของผู้เกี่ยวข้องเอง ในกรณีเช่นนั้น ต้องระลึกว่าไม่มีใครมีสิทธิจะอ้างอำนาจของพระศาสนจักรมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนได้อย่างเด็ดขาดฝ่ายเดียว ในการสนทนากันอย่างสุจริตใจ ทั้งสองฝ่ายพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ รักษาความรักต่อกัน และเฉพาะอย่างยิ่งห่วงใยถึงประโยชน์ร่วมกัน”

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก