UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

จึงเป็นพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณซึ่งก็ใช้กันนับแต่นั้นมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว และในปี ค.ศ. 2011 ทางคณะกรรมการฯ เห็นว่าสัตบุรุษเกิดความเข้าใจแล้วว่ามิสซาและบูชาขอบพระคุณคือสิ่งเดียวกัน ดังนั้นจึงมีประกาศให้แยกคำสองคำนี้ออกจากกัน ถ้าจะใช้ก็ให้ใช้คำใดคำหนึ่งเพียงคำเดียวเท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้สัตบุรุษบางท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสองคำนี้ จึงขออธิบายอย่างสรุปเพื่อให้เข้าใจดังนี้

               มิสซา (Missa) เป็นคำในภาษาละติน ที่ใช้เรียกพิธีศีลมหาสนิทในพระศาสนจักรตะวันตกหรือนิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic Church) ซึ่งมีที่มาจากวลีที่ว่า Ite missa est ที่พระสงฆ์กล่าวตอนปิดพิธี Pohle (1911) อธิบายว่าคำนี้เริ่มใช้ในศตวรรษที่ 7 คือหลังสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีผู้ยิ่งใหญ่ (Pope Gregory the Great) ซึ่งสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 604

               บูชาขอบพระคุณ (Eucharistia) เป็นคำในภาษากรีก ใช้เรียกพิธีศีลมหาสนิทในพระศาสนจักรมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ เป็นยัญบูชา และ เป็นการประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์ในรูปปรากฎของแผ่นปังและเหล้าองุ่น (Pohle, 1909)

                ซึ่งนอกจากคำสองคำนี้แล้ว ยังมีคำอื่น ๆ อีกหลายคำที่ใช้เรียกพิธีศีลมหาสนิท เช่น อาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Coena Domini) โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Mensa Domini) พระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า (Corpus Domini) ศักดิ์สิทธิ์แห่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย (Sanctissimum)

                ดังนั้นจึงเป็นการถูกต้องที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แยกคำทั้งสองนี้ออกจากกัน เพราะแท้ที่จริงแล้วมีความหมายเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันในรูปของคำและต้นกำเนิด สำหรับการใช้นั้นก็ให้เลือกแต่คำใดคำหนึ่งว่าจะเป็น มิสซา หรือ บูชาขอบพระคุณ เช่น ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาปลงศพ หรือ ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ส่วนพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนั้นเป็นการกล่าวถึงสิ่งเดียวกันสองครั้งซึ่งทำให้ซ้ำซ้อนและเยิ่นเย้อ

อ้างอิง

Retrieved May 25, 2011, from http://www.newadvent.org/cathen/05572c.htm

Retrieved May 25, 2011, from http://www.newadvent.org/cathen/10006a.htm

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก