UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


Q:   การขอมิสซาคืออะไร? ใช่การเป็นเจ้าของมิสซาหรือไม่?
A:   การขอมิสซา เป็นคำพูดสั้น ๆ ซึ่งถ้าจะพูดให้เต็มก็คือ การขอให้พระสงฆ์ถวายมิสซาตามจุดประสงค์พิเศษ (Mass intentions) ที่ผู้ขอต้องการ ซึ่งโดยปกติพระสงฆ์จะต้องถวายมิสซาเพื่อประชากรของพระเจ้าเป็นส่วนรวมอยู่แล้ว
          ซึ่งการขอมิสซาไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ขอเป็นเจ้าของมิสซานั้น เพราะมิสซาเป็นกิจศรัทธาสาธารณะ (public devotion) ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

Q:   ค่ามิสซาคืออะไร? และต้องให้เท่าไร?
A:  ค่ามิสซา (Mass stipends) เป็นคำที่ใช้กันติดปาก เพื่อหมายถึง เงินถวายเพื่อการถวายบูชามิสซา ซึ่งผู้ขอมิสซามอบให้กับพระสงฆ์ในการถวายมิสซาตามจุดประสงค์ ซึ่งไม่ใช่ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างในการถวายมิสซา เพราะมิสซาเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่เงินนี้มอบให้กับพระสงฆ์เพื่อกิจการของพระศาสนจักร และการเอาใจใส่ศาสนบริกร (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 946-947)
        จำนวนเงินที่จะต้องถวายให้กับพระสงฆ์นั้นขึ้นกับข้อกำหนดของแต่ละท้องถิ่น (สังฆมณฑล) นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความประสงค์หรือความสามารถของผู้ขอมิสซา ที่จะถวายเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อกำหนดก็ได้ และแม้ไม่มีเงินถวายให้ พระสงฆ์ก็ต้องถวายมิสซาตามจุดประสงค์ที่สัตบุรุษร้องขอ (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 945 วรรค 2 และมาตรา 952)

Q: พระสงฆ์สามารถถวายมิสซาได้วันละกี่จุดประสงค์?
A: ในวันหนึ่ง ๆ พระสงฆ์สามารถถวายมิสซาได้หลายมิสซา แต่จะได้รับเงินถวายสำหรับตนเองเพียงมิสซาเดียวเท่านั้น (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 951 วรรค 1)

Q: เมื่อขอมิสซาแล้วจะต้องไปร่วมมิสซานั้นด้วยหรือไม่
A: ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า การขอมิสซาคือการขอให้พระสงฆ์ถวายมิสซาเพื่อจุดประสงค์ตามที่เราต้องการ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์จะต้องรับผิดชอบให้มีการถวายมิสซาตามจุดประสงค์ สำหรับผู้ขอมิสซาถ้าสามารถไปร่วมมิสซาได้ก็จะเป็นการดี เพื่อจะได้ร่วมใจกับพระสงฆ์ในการภาวนาสำหรับจุดประสงค์ที่เราต้องการ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร บรรพ 4 หน้าที่ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร.

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก