UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

มิสซาวันอาทิตย์
มิสซาวันอาทิตย์

                 ในบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักรข้อที่ 1 กล่าวว่า “จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) และหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ” ดังนั้นการร่วมมิสซาวันอาทิตย์จึงเป็นหน้าที่ซึ่งคริสตชนจะต้องยึดถือและปฏิบัติ แต่บางครั้งก็อาจมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติได้ จึงเป็นที่มาของคำถามและคำตอบในครั้งนี้


ถาม  การขาดมิสซาวันอาทิตย์เป็นบาปหรือไม่?
ตอบ  คำถามนี้ถือเป็นคำถามยอดฮิตติดอันดับต้น ๆ ของคริสตชนเลยทีเดียว แต่ก่อนที่จะตอบว่าเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปนั้น เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “บาป” เสียก่อน ซึ่งขอหยิบยกคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 1849 ที่อธิบายว่า “บาป” คือ “การทำผิดขัดต่อเหตุผล ความจริงและมโนธรรมที่ถูกต้อง เป็นการล่วงเกินความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ทำร้ายธรรมชาติของมนุษย์และทำลายความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์ ซึ่งแสดงออกมาเป็นคำพูด การกระทำหรือความต้องการ” (ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, 2542) 

          จากคำอธิบายดังกล่าวนี้ เราจึงมาพิจารณากันว่า สาเหตุของการขาดมิสซาวันอาทิตย์นั้นคืออะไร? ถ้ามีสาเหตุจากความป่วยไข้หรือชราภาพ จึงเป็นอุปสรรคให้ไม่สามารถไปร่วมมิสซาได้ แต่ว่าเรามีความปรารถนาที่จะไปหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะขาด ก็ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินความรักต่อพระเจ้า แต่ถ้ามีสาเหตุจากความเกียจคร้าน ก็แน่นอนว่าเป็นบาป เพราะเราได้ล่วงเกินความรักต่อพระเจ้าโดยไม่ได้แสดงถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์ด้วยการไปร่วมมิสซา

          จึงสรุปว่า การที่จะตอบว่าบาปหรือไม่บาปนั้น จะต้องพิจารณาที่เจตนา เหตุผลและสภาพแวดล้อมของการขาดมิสซาเป็นกรณี ๆ ไปเพราะมีความแตกต่างกัน

ถาม  ถ้าไม่สามารถไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ แต่ไปวันอื่นแทนได้หรือไม่?
ตอบ  อันดับแรก เราต้องดูว่าจุดประสงค์หรือเจตนาของพระศาสนจักรที่ให้คริสตชนไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์คืออะไร? คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 2177 และ 2182 กล่าวถึงจุดประสงค์หรือเจตนาสำคัญของการไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ว่าเป็น การแสดงออกว่าเราเป็นของพระคริสตเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพระองค์และพระศาสนจักร และเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและความรัก ซึ่งวันอาทิตย์เป็นวันที่พระศาสนจักรระลึกถึงรหัสธรรมปัสกาตามธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา (ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, 2542) 

        ดังนั้นถ้าเราไปร่วมมิสซาวันอื่นแทนวันอาทิตย์ แม้ว่าเราจะได้แสดงออกว่าเราเป็นของพระคริสตเจ้า แต่ว่าเราก็จะไม่ได้ระลึกถึงรหัสธรรมปัสกาตามธรรมประเพณี และนอกจากนี้ในด้านพิธีกรรม บทอ่านทั้ง 3 บทของวันอาทิตย์ คือ บทอ่านที่ 1-2 และพระวรสารนั้นจะได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นรอบ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เราได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้าตามพระคัมภีร์อย่างครบถ้วน ดังนั้นถ้าเราไปร่วมมิสซาวันอื่นที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ เราก็จะไม่ได้รับฟังพระวาจาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ โดยสรุปก็คือ สามารถแทนกันได้ในมิติของการแสดงออกซึ่งความรักที่เรามีต่อพระเจ้า แต่ไม่สามารถแทนกันได้ในมิติของการหล่อเลี้ยงที่เราจะได้รับจากพระวาจา จึงแนะนำว่าควรจะไปในวันอาทิตย์เป็นการดีที่สุด เว้นแต่ว่ามีความจำเป็นจริง ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ถาม  แล้วทำไมวัดบางแห่งจึงบอกว่า สามารถมาร่วมมิสซาวันเสาร์ตอนเย็น แทนมิสซาวันอาทิตย์ได้ ?

ตอบ  ตรงนี้ต้องขอขยายความว่า วัดบางแห่งจะจัดให้มิสซาวันเสาร์ตอนเย็นเป็นมิสซาวันอาทิตย์ โดยใช้พิธีกรรมของวันอาทิตย์เพื่อเหตุผลเชิงอภิบาล สำหรับคริสตชนที่ไม่สามารถมาร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ได้ เช่น เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต้องทำหน้าที่ในวันอาทิตย์ หรือในบางที่พระสงฆ์ต้องดูแลหลายวัด จึงไม่อาจถวายมิสซาในวันอาทิตย์ได้จึงต้องถวายมิสซาวันเสาร์ตอนเย็นแทน เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่ไปร่วมมิสซาดังกล่าวนี้ก็เป็นการร่วมมิสซาวันอาทิตย์นั่นเอง ซึ่งต้องอธิบายให้คริสตชนเข้าใจว่า จัดให้สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริง ๆ ที่ไม่อาจมาในวันอาทิตย์ได้เท่านั้น แต่ไม่ใช่เพื่อจะได้ไม่ต้องมาในวันอาทิตย์ เพราะเกียจคร้านบ้าง ไม่อยากตื่นแต่เช้าบ้าง เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้อง

         แต่สำหรับวัดบางแห่งที่มีมิสซาวันเสาร์ตอนเย็นเช่นกัน แต่ว่าใช้พิธีกรรมของวันเสาร์ ซึ่งคริสตชนที่ไปร่วมมิสซาดังกล่าวนั้นก็เป็นมิสซาของวันเสาร์ ไม่ใช่มิสซาวันอาทิตย์นะครับ

ถาม  ในวันอาทิตย์ต้องไปมิสซางานแต่งหรืองานศพอยู่แล้ว ถือว่าได้ร่วมมิสซาวันอาทิตย์หรือไม่ ?

ตอบ  ตามกฎเกณฑ์ของพิธีกรรม ทุกวันอาทิตย์ถือเป็นวันสมโภชธรรมล้ำลึกปัสกา ซึ่งไม่สามารถถวายมิสซาเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ได้ แต่บางครั้งเพื่อเหตุผลเชิงอภิบาลก็อนุญาตให้มีมิสซางานแต่งหรืองานศพในวันอาทิตย์ ซึ่งในมิสซานั้น ๆ ก็จะใช้พิธีกรรมของงานแต่งหรืองานศพ แม้ว่าจะเป็นมิสซาที่จัดในวันอาทิตย์ก็ตาม แต่พิธีกรรมไม่ใช่ของวันอาทิตย์ ดังนั้นจึงต้องแยกแยะเป็น 2 ประเด็นคือ ได้ไปร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ แต่ไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากพิธีกรรมของวันอาทิตย์นั่นเอง จึงสรุปว่าไม่ได้ร่วมมิสซาวันอาทิตย์ครับ

 

อ้างอิง
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม. (2554). บทภาวนาของคริสตชนฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010 พร้อมเชิงอรรถ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. (2542). คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 3: ชีวิตในพระคริสตเจ้า (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัสสัมชัญ.

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก