UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

             เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยเหล่านี้ พ่อขอเริ่มต้นที่ “วัตถุประสงค์” ของการปรับปรุงบทภาวนาจากคำประกาศเรื่องบทภาวนาของคริสตชน ซึ่งสรุปได้ว่าเพื่อให้...
        1. สื่อความหมายทางเทววิทยาสมบูรณ์มากขึ้น
        2. ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
        3. สอดคล้องกับบทประจำพิธีบูชาขอบพระคุณ (และพระคัมภีร์คาทอลิก) ฉบับปัจจุบัน

            หลังจากสิ้นสุดการสังคายนาวาติกันที่ 2 ในปี ค.ศ. 1965 ก็ได้ให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในการประกอบพิธีกรรมแทนภาษาละตินได้ จึงเริ่มมีการแปลพิธีกรรมจากภาษาละตินที่ใช้กันมากว่า 19 ศตวรรษมาเป็นภาษาท้องถิ่นรวมถึงภาษาไทยด้วย การแปลในช่วงเวลานั้นก็ทำกันโดยผู้มีความรู้ซึ่งส่วนมากเป็นพระสงฆ์ เราก็มีบทภาวนาและบทประจำมิสซาภาษาไทยมาใช้กันตามที่สภาสังคายนาได้ประกาศ ส่วนพระคัมภีร์นั้นเราไม่ได้แปลแต่ได้ร่วมใช้ฉบับของพี่น้องคริสเตียน

            หลังจากที่ได้ร่วมใช้พระคัมภีร์ของพี่น้องคริสเตียนมานาน ในปี ค.ศ. 1992 เราก็เห็นว่าควรมีพระคัมภีร์ภาษาไทยของคาทอลิก เนื่องจากคาทอลิกกับคริสเตียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในการยอมรับพระคัมภีร์ จึงเริ่มแปลพระคัมภีร์จากภาคพันธสัญญาใหม่ก่อน และเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่มในปี ค.ศ. 2002 ต่อจากนั้นก็เริ่มแปลในภาคพันธสัญญาเดิม ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่มในเร็ว ๆ นี้

               และในปี ค.ศ. 2000 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงบทประจำมิสซาและได้จัดทำโครงการนำร่องเพื่อศึกษาในทุกสังฆมณฑล จนในที่สุดก็ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งนอกจากจะปรับปรุงบทประจำมิสซาแล้ว ก็ปรับบทภาวนา “ข้าแต่พระบิดา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทประจำมิสซาด้วย

               จากเหตุการณ์ทั้งสองนี้ จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงบทภาวนา เพราะในการแปลพระคัมภีร์และการปรับปรุงบทประจำมิสซานั้น คณะทำงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ในด้านเทววิทยาเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาด้วย จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนคำท่ีเราเคยใช้กันหลายคำเพื่อให้ถูกต้องและตรงความหมายทั้งด้านเทววิทยาและด้านภาษามากขึ้น เมื่อพระคัมภีร์ก็ได้แปลใหม่แล้ว บทประจำมิสซาก็ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว บทภาวนาที่ใช้กันมาจึงมีความไม่สอดคล้องอยู่บ้าง คณะกรรมการจึงทำการปรับปรุงเพื่อจะได้เกิดความสอดคล้องกันทั้งหมด ตั้งแต่บทภาวนา บทประจำมิสซา และพระคัมภีร์

                 หลังจากที่ได้รู้ที่มาและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบทภาวนาแล้ว คำถามหรือข้อสงสัยที่ฮิตติดอันดับก็คือ การสวดบทภาวนาเดิมยังทำได้หรือไม่? โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งพ่อขอตอบแบบแยกเป็นประเด็นดังนี้

        • บทภาวนาฉบับปรับปรุงใหม่ ค.ศ. 2010 เป็นบทภาวนาทางการของพระศาสนจักรในประเทศไทย ตามคำประกาศของคณะกรรมการเพื่อพิธีกรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งหมายความว่า ในพิธีกรรมหรือการภาวนาที่เป็นสาธารณะ (public) หรือทางการ จะต้องใช้บทภาวนาฉบับปรับปรุงใหม่นี้

         • บทภาวนาแบบเดิมที่เราเคยใช้กันอยู่นั้นไม่ได้ผิดประการใด เพียงแต่คำที่ใช้นั้นขาดความสมบูรณ์ทางความหมายและหลักภาษา ซึ่งก็ยังใช้ได้เมื่อ “ภาวนาเป็นการส่วนตัว”
 

         • การภาวนา คือ การสื่อสารสัมพันธ์กับพระเจ้า ภาษาเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ แต่สิ่งที่สำคัญคือจิตใจของเราที่ปรารถนาจะสื่อสารสัมพันธ์กับพระองค์
 

        • สำหรับความคิดเห็นของพ่อ พ่อให้ความสำคัญกับจิตใจเป็นหลัก การมาถกเถียงกันในเรื่องภายนอกซึ่งมีความสำคัญไม่เท่ากับเรื่องภายในนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไร หัวใจของการภาวนาคือการที่พี่น้องมีจิตใจที่อยากจะสื่อสารสัมพันธ์กับพระเจ้า ส่วนการจะใช้บทภาวนาอะไร? แบบไหน? นั้นให้ดูตามความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมตามที่พ่อได้กล่าวไว้ข้างต้นดีกว่า

        • พระเยซูเจ้าได้สอนว่า “ผ้าเก่า ก็เหมาะที่จะปะเสื้อเก่า” ส่วน “ผ้าใหม่ ก็เหมาะที่จะปะเสื้อใหม่” พี่น้องครับ “ไม่มีอะไรดีกว่าอะไร” จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ “ความเหมาะสม” ต่างหาก

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เมตตาและยุติธรรม"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.บทอ่านในวันนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าของเราทรงมีทั้งความเมตตา ความใจดี...
"ให้อภัย...ใจสบาย"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (A)วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1. ข่าวดีในวันนี้สอนเราให้...
"รักจริงจึงเตือน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา(A)วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 ก.ความสำคัญ 1.ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในมิสซาวันนี้ คำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราช่วยกันรับผิดชอบชีวิตด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองและของผู้อื่น ในครอบครัว...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล...
ฉลองวัดความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_17sep{/gallery}...
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 "วันกตัญญุตา" พระสังฆราชกิตติคุณ ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลลิกสังฆมณฑลราชบุรี{gallery}news/2023/2023_10sep{/gallery}
ฉลองชุมชนวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30 น. คุณพ่อยอแซฟเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช เป้นประธานในพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ภาพ-ข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี {gallery}news/2023/2023_27aug{/gallery}...
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันกตัญญุตา พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกและวันกตัญญุตาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญพระสังฆราชกิตติคุณแห่งราชบุรีวันอาทิตย์ที่...
ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
ฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023 เวลา...
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเข้ารับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ของ บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.091/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งและยืนยันตำแหน่งหน้าที่
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร.074/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การลาออกและแต่งตั้งประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ที่ สร.028/2023ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของคณะที่ปรึกษาพระสังฆราช และได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์และสังฆานุกรดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและหน้าที่สงฆ์ ดังนี้
เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16
ที่ สร. 001/2023เรื่อง แจ้งการภาวนาเพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

เล่า หลัง วัด

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

ความปีติยินดีแห่งความรัก

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

เพื่อนร่วมทาง

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก